70 miliónov eur na podporu MSP pri nákupe technológií

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje ešte v novembri vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov zameraných na podporu MSP. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky (30 mil. eur), druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky (40 mil. eur).

opvai_70m_msp

V rámci oboch výziev môžu byť podporené projekty realizované na celom území Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Realizáciou projektu podporeného v rámci daných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobok resp. služba) žiadateľa na trh alebo k inovácii produkčného procesu.

Predmetom projektu musí byť minimálne jedna z nasledujúcich činností:

  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Súčasne môžu byť predmetom projektu aj:

  • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,
  • aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení, ako sú školenie BOZP a pod.).

Nenávratný finančný príspevok na projekt pre nové a začínajúce podniky bude v rozpätí od 30 000 Eur do 200 000 Eur a pre existujúce podniky od 50 000 Eur do 200 000 Eur.

Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky stanovená vo výške 60 % a pre existujúce podniky vo výške 50 %, pričom v oboch prípadoch sa intenzita pomoci zvýši o 15 percentuálnych bodov  v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname  vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadatelia sú povinní zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných alebo úverových zdrojov vo výške podľa príslušnej výzvy.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Prevzaté z servisu aktualít OP VaI.