Podpora startupom v Európe

Iniciatíva Komisie týkajúca sa začínajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov má za cieľ poskytnúť početným európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie.

V Európe nemožno hovoriť o nedostatku inovačných nápadov a podnikateľského ducha. Mnoho nových spoločností však neprežije prvé kritické roky alebo sa snaží presadiť v tretej krajine namiesto toho, aby využili potenciál EÚ s 500 miliónmi zákazníkov. Európska komisia je odhodlaná zmeniť to a pomôcť začínajúcim podnikom naplno rozvinúť inovačné možnosti a potenciál vytvárania nových pracovných miest.

Táto iniciatíva spája celú škálu existujúcich a nových opatrení zameraných na vytvorenie ucelenejšieho rámca s cieľom umožniť začínajúcim podnikom rásť a podnikať v celej Európe, a to najmä:

  • Zlepšený prístup k financiám: Komisia a skupina Európskej investičnej banky spúšťajú celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov EUR a správcovia fondov musia získať minimálne trikrát toľko zo súkromných zdrojov, čím sa iniciuje financovanie rizikovým kapitálom v minimálnej výške 1,6 miliardy EUR. Tento fond fondov budú spravovať jeden alebo viacerí profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí skutočne trhový prístup. Doplnia sa tým existujúce finančné nástroje EÚ, ako je napríklad Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Európsky program pre malé a stredné podniky COSME a program EÚ na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.
  • Druhá šanca pre podnikateľov: Komisia predložila legislatívny návrh týkajúci sa konkurzného práva. Spoločnostiam nachádzajúcim sa vo finančných ťažkostiach umožní včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestným podnikateľom navyše uľahčí využívať druhú šancu bez toho, aby boli penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho podnikateľského zámeru, pretože po uplynutí najviac troch rokov budú úplne oddlžení.
  • Jednoduchšie daňové priznania: Komisia takisto pracuje na niekoľkých daňových zjednodušeniach vrátane nedávneho návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), v rámci ktorého sa navrhuje podporovať malé a inovačné spoločnosti, ktoré chcú cezhranične rozšíriť svoju činnosť. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú plány na zjednodušenie systému DPH v EÚ a rozšírenie nadchádzajúcich usmernení týkajúcich sa najlepších postupov v oblasti daňových režimov členských štátov pre rizikový kapitál.

Prevzaté z tlačovej správy EK: “Komisia podporuje začínajúce podniky v Európe”

Viac informácií: