Výsledky strednodobého hodnotenia programu Horizont 2020

Európska komisia zverejnila  výsledky k strednodobému hodnoteniu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 vyplývajúce z verejnej konzultácie takmer 3500 odpovedí od jednotlivcov a zástupcov výskumných i priemyselných organizácií.

Najvýznamnejšie body, oblasti pre zlepšenie a závery konzultácie:

  • súhlasia s tým, že priority programu Horizont 2020 riešia súčasné výzvy, ktorým čelí Európska únia a sú dôležité pre dosiahnutie európskych cieľov (napr. pracovných miest, rastu a investícií a posilnenie úlohy Európskej únie ako silnejšieho globálneho hráča);
  • súhlasia s tým, že program Horizont 2020 podporuje najnovší vývoj vo výskume a že tematické pokrytie programu je dostatočne flexibilné, aby sa vyrovnalo s meniacimi sa zmenami okolností;
  • účasť v programe Horizont 2020 je motivovaná najmä získaním finančných prostriedkov, expertízy a odborných znalostí a spoluprácou s európskymi alebo medzinárodnými partnermi;
  • granty na projekty spolupráce sú najdôležitejšou formou financovania v porovnaní s finančnými nástrojmi a verejným obstarávaním;
  • potvrdzuje zložitosť a dĺžku procesu financovania.

Európska komisia otvorila registráciu konferencie nazvanej Research & Innovation – Shaping our Future k strednodobému hodnotenie programu Horizont 2020, ktorá sa koná 3. júla 2017 v Bruseli. Na konferencii zaznejú výstupy expertnej skupiny na vysokej úrovni pre hodnotenie vplyvu európskych programov na podporu VaVaI (High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes, tzv. ‘Lamy group’) a budú predstavené odporúčania ďalšieho smerovania, vr. napríklad pilotných zmien v poslednom pracovnom programe pre roky 2018-2020. Konferencia bude tiež prenášaná on-line.

Kompletnú správu si môžete stiahnuť tu…

h2020_cons