SME Instrument (EIC Accelerator Pilot)

sprievodca-aktualizacia-2019-04

Aktuálnu verziu publikácie o iniciatíve SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) v slovenčine si môžete stiahnuť tu …

Od roku 2019 sa SME Instrument stal súčasťou programu Accelerator v rámci pilotnej fázy Európskej rady pre inovácie. Preto v nových oficiálnych dokumentoch už nie je označovaný ako SME Instrument, ale ako “EIC Accelerator Pilot”.


OBSAH:


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SME Instrument (Nástroj pre MSP) je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti (paušál 50 tisíc na štúdiu) a granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna).

V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku až 3 miliardy eur, z ktorej bude podporených niekoľko tisíc európskych MSP s potenciálom úspešného nasadenia inovatívnych produktov na medzinárodných trhoch.

Nástroj MSP sa bude týkať všetkých oblastí vedy, technológie a inovácie pri prístupe zdola-nahor v rámci konkrétnej spoločenskej výzvy alebo podpornej technológie, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, ako aj medzisektorových a interdisciplinárnych projektov. Podávanie návrhov je realizované prostredníctvom neustále otvorenej výzvy, ktorá má 4 uzávierky (cut-off) ročne.

Počas trvania programu Horizont 2020 plánuje Európska komisia podporiť niekoľko tisíc projektov pre firmy z celej EÚ. Prehľad a popis podporených projektov ako aj zoznam úspešných firiem je priebežne uverejňovaný na stránke Výkonnej agentúry EÚ EASME. Zoznam úspešných slovenských firiem nájdete tu.

Neprehliadnite zmeny v SME Instrument od januára 2018:


LEN PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Malé a stredné podniky (MSP) sú podporované v rámci celého programu Horizont 2020. Môžu sa zúčastniť všetkých typov projektov, ktoré sú vyhlásené v rámci výzviev na predkladanie návrhov. Už na začiatku programu Horizont 2020 bol uvedený nový typ inovačných projektov – Nástroj pre MSP / SME Instrument, ktorý je určený pre všetky typy inovačných MSP vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť a internacionalizovať sa. Poskytuje sa na všetky typy inovácií, vrátane netechnických a spoločenských inovácií, pod podmienkou, že každá činnosť má jasnú európsku pridanú hodnotu a významný dopad na budúci komerčný rozvoj žiadateľa. Cieľom je prekonať nedostatočné financovanie počiatočných fáz vysoko rizikového výskumu a inovácie, stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť komercializáciu výsledkov výskumu v rámci súkromného sektora.

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti špecifických prieskumov, vývoja či testovania produktov. Projekty musia byť jednoznačne v záujme MSP, ktorým z nich musí vyplývať potenciálny prínos, pričom musia mať jednoznačný európsky rozmer.

Definícia MSP: „MSP“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a obratom menším ako 50 mil. eur alebo celkovým majetkom do 43 mil. eur. Tieto horné hranice sa vzťahujú na údaje individuálnych spoločnosti. Je možné, že spoločnosť, ktorá je súčasťou väčšej skupiny, bude musieť zahrnúť aj zamestnancov, obrat alebo majetok ďalších spoločností zo skupiny. Na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Po potvrdení, že spoločnosť je MSP, toto právne postavenie platí počas celého trvania projektu, a to aj v prípade, že spoločnosť v dôsledku svojho rastu neskôr prekročí hraničné hodnoty uvedené vo vymedzení pojmu MSP. V prípade nástroja pre MSP alebo grantov udeľovaných financujúcimi subjektmi alebo Komisiou, ktoré sa zameriavajú na MSP, sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

Stiahnite si Príručku pre používateľov k definícii MSP (PDF).


POPIS NÁSTROJA PRE MSP

V rámci nástroja MSP sa poskytne zjednodušená a postupná podpora. Jeho dve fázy sa pokrývajú celý inovačný cyklus. Prechod z fázy do fázy bude bezproblémový za predpokladu, že projekt MSP v predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za ďalšie financovanie.

Jednou zo základných podmienok financovania projektov je dosiahnutie úrovne pripravenosti technológie (Technology Readiness Level / TRL) minimálne na úrovni TRL6. To v praxi znamená, že firma musí preukázať, že má už prototyp overený v skúšobnej prevádzke, pri testoch ktorého sa dokázala jeho funkčnosť a potenciál stať sa európskou či svetovou špičkou.

Žiadatelia nie sú povinní absolvovať postupne obe fázy. Zároveň bude každá fáza otvorená pre všetky MSP:

Fáza 1: Posúdenie koncepcie a uskutočniteľnosti

MSP získajú financie na preskúmanie inovačnej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť inovačný projekt (fáza 2). Pozitívny výsledok tohto posúdenia, v ktorom zohráva dôležitú úlohu prepojenie medzi témou projektu a potrebami potenciálnych používateľov/kupujúcich, umožní financovanie ďalšej fázy.

Návrh projektu v rozsahu asi 10 strán poskytne (1) náčrt celkového predpokladaného inovačného projektu, jeho plánovaný rozsah, hodnotu, riziká a aktuálny stav vývoja, aby bolo možné relevantné posúdenie podnikateľského zámeru ako aj počiatočného podnikateľského plánu na základe navrhovaného konceptu, resp. myšlienky a (2) opis činností, ktoré majú byť uskutočnené vo fáze 1, ktorá musí vyústiť do komplexnej správy o uskutočniteľnosti, vrátane špecifikácií spracovaného podnikateľského plánu, ktorý má byť výsledkom projektu.

Táto fáza je financovaná paušálom vo výške 50 000 eur počas maximálne 6 mesiacov riešenia projektu.

Fáza 2: Validácie a vývoj produktu

Po vypracovaní štúdie realizovateľnosti sa pre vybrané MSP podporia aktivity vývoja produktu pre trh s osobitným zameraním na demonštračné činnosti (testovanie, prototypy, štúdie rozšírenia, návrh pilotných inovačných procesov, produktov a služieb, validácia, overenie výkonu, dizajn, miniaturizácia atď.) a trhové uplatnenie, pričom sa podnecuje účasť koncových používateľov alebo potenciálnych klientov.

O fázu 2 môžu požiadať aj MSP, ktoré si vypracovali štúdiu realizovateľnosti a pripravili podnikateľský plán z vlastných zdrojov, t.j. bez využitia podpory a financovania fázy 1 Nástroja pre MSP.

Návrhy projektov musia byť založené na posúdení uskutočniteľnosti a obsahujú spracovaný podnikateľský plán – a to buď pripravený formou fázy 1 Nástroja pre MSP alebo prostredníctvom iných prostriedkov. Návrhy by mali tiež obsahovať špecifikáciu výsledku projektu, vrátane prvého plánu komercializácie a kritérií pre úspech. Celý návrh má približne 30 strán a člení sa na:
(1) výnimočnosť – popisujúcu ciele, vzťah k pracovnému programu, koncept, prístup a ambície projektu; (2) dopad projektu v zmysle popisu trhu a zákazníkov, dopadu na firmu, zamýšľaných nástrojov na zvýšenie komerčného úspechu, ochrana a využívanie výsledkov a komunikácia; (3) implementáciu, ktorá prezentuje pracovný plán, štruktúru a popisy riadenia, finančné a personálne zdroje a v prípade potreby partnerstva; (4) popis partnerov a prípadných subdodávok a (5) etiku a bezpečnosť.

Fáza 2 s príspevkom EÚ 0,5 – 2,5 mil. eur (vo výnimočných a finančne náročných prípadoch (pri zdravotníckych aplikáciách, vyžadujúcich klinické testovanie) môže byť táto hranica zvýšená, pričom v týchto oblastiach sa miera financovania posúva až na 100% oprávnených nákladov projektu), ktorý tvorí až  70% oprávnených nákladov projektu má predpokladanú dobu realizácie 1-2 roky. Realizácia projektu fázy 2 sa riadi pravidlami a podmienkami pre opatrenie typu Inovačných aktivít (Innovation Actions – IA) programu Horizont 2020.

Od uzávierky v októbri 2019 budú môcť firmy, okrem grantu podľa pôvodných pravidiel, žiadať aj investíciu vo forme private equity až do výšky 15 miliónov eur.

Podpora rozvoja firmy pre úspešné uvedenie na trh a rast (niekedy označovaná ako Fáza 3)

V tejto sekcii Nástroja pre MSP sa okrem podporných činností podpory neposkytne priame financovanie, je však zameraná na uľahčenie prístupu ku kapitálu a prostrediam umožňujúcim inováciu. Predpokladajú sa prepojenia na finančné nástroje, napríklad pridelenie priority v účelovo viazaných finančných zdrojoch MSP, ktoré úspešne riešia alebo ukončili fázu 1 a/alebo 2. Budú k dispozícii finančné nástroje poskytované prostredníctvom EIB a EIF vo forme investičných a/alebo dlhových služieb.

MSP môžu tiež využívať výhody pomocných opatrení, ako sú napríklad vytváranie sietí, odborná príprava, školenia a poradenstvo. Najvýznamnejšou expertnou aktivitou bude koučing pre všetky úspešné firmy.

Pre účastníkov schémy sú tiež pripravené zvýhodnené programy účasti na prestížnych svetových výstavách a konferenciách (SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme), ktoré by mohli podporiť úspešné nasadenie a predaj inovatívnych produktov podporených z SME Instrument. Viac informácií o SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme.

Od septembra 2017 sa ponuka služieb rozširuje o Peer2Peer Academy, e-learning moduly, SME Instrument community tool.

Okrem toho sa táto fáza môže prepojiť na opatrenia podporujúce obstarávanie pred komerčným využitím (PCP) a obstarávanie inovačných riešení (PPI).

smeinst_newgraphic_sk


Samotný návrh projektu sa predkladá elektronicky cez portál Funding & tender opportunities programu Horizont 2020 a pozostáva z dvoch častí:

 1. Administratívne formuláre (vypĺňa sa priamo online do formulárov a obsahuje základné informácie o projekte, abstrakt, kontaktné infomrácie, rozpočet a deklarácie navrhovateľa)
 2. Technický popis projektu (predkladá sa prostredníctvom vyplnených šablón v MS Word, ktoré sú do konvertované PDF) a skladá sa z dvoch častí:
  • Technický popis – Časť 1 (Research Proposal – Part 1) – táto časť má limitovaný počet strán: 10 strán pre fázu 1 a 30 strán pre fázu 2. Pozostáva z troch kapitol, ktoré sú zároveň aj hodnotiacimi kritériami:
   • (1) výnimočnosť – popisujúcu ciele, vzťah k pracovnému programu, koncept, prístup a ambície projektu;
   • (2) dopad projektu v zmysle popisu trhu a zákazníkov, dopadu na firmu, zamýšľaných nástrojov na zvýšenie komerčného úspechu, ochrana a využívanie výsledkov a komunikácia;
   • (3) implementáciu, ktorá prezentuje pracovný plán, štruktúru a popisy riadenia, finančné a personálne zdroje a v prípade potreby partnerstvo riešiteľov;
  • Technický popis – Časť 2 (Research Proposal – Part 2) – táto časť nemá obmedzený počet strán a pozostáva z dvoch kapitol:
   • (4) popis partnerov a prípadných subdodávok
   • (5) etika a bezpečnosť.

Ukážky formulárov na predkladanie návrhu si môžete v PDF stiahnuť tu: Fáza 1 a Fáza 2. Pre konkrétny projekt si stiahnete šablóny priamo v sekcii návrhu v rámci Participant Portal.


TERMÍNY UZÁVIEROK PRE ROKY 2018-2020

Na základe Pracovného programu “European Innovation Council” sú stanovené nasledovné uzávierky (cut-off dates) pre jednotlivé fázy SME Instrument:

SME Instrument – štúdie uskutočniteľnosti (fáza 1):

2018: 8.2.2018, 3.5.2018, 5.9.2018, 7.11.2018
2019: 13.2.2019, 7.5.2019, 5.9.2019

SME Instrument – inovačné projekty vývoja produktu pre trh (fáza 2):

2018: 10.1.2018, 14.3.2018, 23.5.2018, 10.10.2018
2019: 9.1.2019, 3.4.2019, 5.6.2019, 9.10.2019
2020:
8.1.2020, 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020


ČO NASLEDUJE PO PODANÍ PROJEKTU SME INSTRUMENT?

Podali ste návrh do projektu SME Instrument. Čo sa deje potom? Pozrite si ako prebieha hodnotenie návrhov projektov, príprava zmluvy o grante a ako to prípadne viete urýchliť…

1. Kedy dostanete výsledky?

Výsledky pre Fázu 1 budú najneskôr do 2 mesiacov a pre Fázu 2 najneskôr do 4 mesiacov od uzávierky výzvy v závislosti na dostupnosti expertov (hodnotiteľov). Za rok 2015 boli priemerné doby vyhodnotenia 37 dní pre fázu 1 a 57 dní pre fázu 2.

Výsledky sú komunikované uchádzačom výhradne prostredníctvom ich profilu v Participant Portal (Sekcia “My Proposal” po prihlásení do systému). Tu je nahratá správa o hodnotení Evaluation Summary Report (ESR) a rozhodnutie Európskej komisie o financovaní.

smeinst_after_submission_1

2. Ak ste uspeli, kedy dostanete financie?

Úspešní uchádzači sú pozvaní na prípravu podkladov a podpis dohody o grante (projektová zmluva) s Európskou komisiou. Po podpise zmluvy bude prevedená zálohová platba (pre-financing) na účet prijímateľa grantu. Suma predfinancovania je zhruba 40% požadovaného finančného príspevku.

Podpis zmluvy o grante trvá v priemere 27 dní pre Fázu 1 a 96 dní pre Fázu 2 od doby vystavenia rozhodnutia o financovaní projektu po jeho vyhodnotení.

smeinst_after_submission_2

3. Je možné urýchliť celý proces?

Pre každú uzávierku (cut-off) je schválený proces hodnotenia a prípravy zmlúv. Včasnou prípravou je možné urýchliť celý tento proces aj zo strany žiadateľa a to najmä:

 • včasnou prípravou kompletnej validácie právnickej osoby, jej právnych zástupcov a potvrdenia bankového účtu príjemcu,
 • zabezpečenie disponibility kontaktnej osoby za projekt zo strany príjemcu grantu,
 • skoré nastavenie úloh v projekte prostredníctvom systému Participant Portal
 • v prípade prvého grantu z programu Horizont 2020, zabezpečenie potrebných dokumentov preukazujúcich existenciu a oprávnenosť príjemcu na účasť v projekte SME Instrument (validácia firmy), prehlásenie o MSP (SME web-based questionnaire).
 • včasné naštudovanie Príručky o príprave grantovej dohody (Guide for Grant Agreement Preparation)

smeinst_after_submission_3


AKO PREBIEHA HODNOTENIE PROJEKTOV SME INSTRUMENT?

Vo fáze 1 sú návrhy hodnotené výhradne vzdialene – minimálne štyrmi nezávislými hodnotiteľmi, ktorí majú rôzne profily (napr. investor, finančný expert, podnikateľský konzultant či technológ). Výsledná známka za dané kritérium alebo sub-kritérium je vypočítaná na základe popisu nižšie, pričom hodnotitelia spolu navzájom nekomunikujú a každý priradí subjektívne známky na základe jeho dôvery v predložený podnikateľský plán a popísanú schopnosť firmy realizovať rast na medzinárodných trhoch.

Vo fáze 2 sa po vzdialenom hodnotení, ktoré je totožné s postupom pre fázu 1, vyhlási zoznam firiem, ktorý obsahuje približne dvojnásobok projektov, ktoré môžu získať financovanie a tieto sú pozvané na osobné pohovory s expertmi (inými ako tí, ktorí hodnotili projekt vzdialene). Viac nájdete v ďalšej podkapitole.

Ako sú vytvárané finálne počty bodov v rámci jednotlivých kritérií, ako sú jednotlivé kritéria vážené, ako sú pripravované rebríčky projektov a prečo niekedy získajú financie projekty s nižším počtom bodov?

V každej uzávierke (cut-off) je hodnotených niekoľko stoviek projektov (pri fáze 1 je vyše 2000 projektov každý kvartál). Každý návrh je hodnotený 4 nezávislými expertmi (hodnotiteľmi), ktorí prideľujú známky v jednotlivých subkritériách 3 hlavných kritérií: ‘impact’, ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’. V každom z hlavných kritérií môže návrh získať 0-5 bodov.

Na výpočet celkového hodnotenia, ktoré je uvedené v hodnotiacej správe (Evaluation Summary Report – ESR), sa používa medián známok 4 hodnotiteľov. Celkové hodnotenie je súčet mediánov a určuje, či projekt prešiel cez prahové hodnoty (threshold) a teda či bude zaradený v zoradení návrhov (ranking). Prahová hodnota pre obe fázy je 13 bodov.

Pri zoraďovaní je najdôležitejší výsledok kritéria ‘impact’, pretože tento je vážený 50%, kým ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’ majú po 25%. Zároveň kritérium dopadu posúva vyššie projekty pri rovnakom normalizovanom (váženom) počte bodov.

Vo fáze 2 sa navyše (okrem 3 hlavných kritérií: ‘impact’, ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’) prisudzuje dôraz na oblasť:

 • prevádzkovej kapacity predkladateľa realizovať projekt a následný podnikateľský plán,
 • zhodnotenie hodnoty za peniaze pre subdodávateľské aktivity,
 • zhodnotenie deklarovanej úrovne pripravenosti (TRL).

Jednou z významných noviniek pre firmy, ktoré podmienečne uspejú v hodnotení ich návrhov na fázu 2 SME Instrument, je predstavenie projektu pred panelom zostaveným prevažne z investorov. Ich úlohou bude ohodnotiť podnikateľský plán firmy a potenciál úspešného predaja produktu potenciálnym zákazníkom. Ako to bude celé prebiehať? Pozrite sa na podrobné informácie tu…

V prípade nejasností ma kontaktujte a rád vám celý systém vysvetlím.

Podrobný popis a príklady nájdete v dokumente: SME Instrument scoring and selection of proposals.


RADY OD HODNOTITEĽOV SME INSTRUMENT (VIDEÁ):

 • Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 1). Keď pripravujete projekt, je dôležité vedieť, kto ho bude čítať a čo očakáva. Často je týchto ľudí ťažko nájsť. V tejto časti hodnotiteľ projektov SME Instrument Fabrizio Amarilli hovorí o dôležitosti nasledovných aspektov: jasný popis trhu, prepojenie návrhu na inováciu, popis doterajších aktivít a prezentácia firmy.
 • Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 2). V tejto časti hodnotiteľ Jordi Cusido Roura vysvetľuje, aké je dôležité zameranie na biznis viac než na technické aspekty riešenie, popis prelomovosti inovácie a ako prezentovať v krátkom čase a priestore predkladaný projekt.
 • Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 3). V tejto časti rád hodnotiteľov ponúkam pána Gerharta Kohla z Nemecka, ktorý hovorí o dôležitosti biznis zamerania projektu, prezentácii plánu na prekonanie možných problémov či prekážok a tiež, že samotná technológia či produkt je len jednou z hlavných oblastí projektu.
 • Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 4). V tejto časti tipov od hodnotiteľov pre projekty SME Instrument je priestor pre dámu – Judith Pretty, ktorá hovorí o dôležitosti spätnej väzby v procese prípravy návrhu, zameranie na jednotlivé sub-kritériá hodnotenia a zamerať sa na kvantifikáciu a podnikateľskú prezentáciu navrhovaného riešenia.
 • Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 5). V tejto časti si môžete vypočuť ako hodnotiteľ Erik Vermeulen z Holandska rozpráva o výhodách programu pre MSP a dáva základné odporúčania smerujúce na výrazné podnikateľské zameranie projektu, individuálnu prezentáciu a personalizáciu zámeru, grafické aspekty projektu a jednoduchosť prezentácie.

VÝSLEDKY SME INSTRUMENT ZA ROKY 2014-2016

Za prvé tri roky fungovania schémy SME Instrument (od roku 2014) bolo z predložených vyše 31000 návrhov projektov, z ktorých bolo vybratých 2500 firiem, ktoré si rozdelilo takmer 900 miliónov eur.

Tieto aj ďalšie zaujímavé štatistiky prináša nová publikácia “Horizon 2020 SME Instrument impact report”, ktorá sa zameriava na analýzu prvých troch rokoch fungovania schémy SME Instrument a jej dopad na zúčastnené firmy.

Vybrané štatistiky:

 • podaných viac než 31 000 návrhov projektov
 • vyhodnotených 21 uzávierok (cut-off dates)
 • financovanie získalo 2457 firiem z 36 krajín
 • rozdelených bolo 882 mil. € (93 mil. € pre fázu 1 a 789 mil. € pre fázu 2)
 • priemerné financovanie projektu vo fáze 2 je 1,6 mil. €
 • priemerná úspešnosť podaných projektov pre fázu 1 je 8,4% a pre fázu 2 je 5,5%
 • vyššia úspešnosť projektov podaných do fázy 2, ktoré úspešne ukončili fázu 1 – táto dosahuje približne 8%
 • 94% projektov pre fázu 1 a 82% pre fázu 2 bolo predložené jedinou firmou (bez partnerstva/konzorcia)
 • výrazný podiel na financovaní majú malé a mladé firmy – takmer polovica sú mikrofirmy (do 9 zamestnancov) a 15% sú firmy, ktoré ešte nemajú tržby (pre-revenue companies)
 • slovenské firmy získali 9 projektov (Pozn.: V sledovanom období to bolo len 9 firiem vo fáze 1. Prvý projekt pre fázu 2  so slovenskou účasťou bol zazmluvnený až v roku 2017)

ÚSPEŠNÉ SLOVENSKÉ FIRMY V SME INSTRUMENT

Počas prvých rokov od spustenia podpory inovačných projektov SME Instrument v rámci programu Horizont 2020 táto schéma vzbudila obrovský záujem medzi slovenskými firmami.

Na Slovensku získali financovanie nasledovné firmy (v poradí podľa fázy a dátumu schválenia projektu od najstaršieho):

FÁZA 1 (Štúdie realizovateľnosti):

 1. Highchem s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Big Data of Small Molecules
 2. Skládky a odpady s.r.o.
  Bratislava (partner)
  Projekt: Decentralised diminished mineralization incineration unit for dewatered sewage sludge lends resource efficient low-carbon electricity generation
 3. EDICO SK, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Parallel photogrammetry system for object panoramas
 4. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water
 5. Axxence Slovakia s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New isolation methods for production of natural aroma ingredients
 6. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  Veľký Slavkov (koordinátor)
  Projekt: Ekoservis Membrane Modular Filtration system
 7. R-DAS s.r.o.
  Žilina (koordinátor)
  Projekt: Increasing the security of access to urban critical infrastructure with a Near Field Communication micro SD smart card for mobile devices using on-chip state of the art technology
 8. Leitner Technologies s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: MobileRecycle – Green mobile recycling technology for dirty (none-recyclable) plastic waste
 9. APPLIED PRECISION s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New Method of Magnetic Field Integration and its Smart Grid and Industrial Applications
 10. P e W a S s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New seed treating method – hydrostimulation – for higher crop yields in water deprived regions
 11. Velaworks s.r.o.
  Nitra (koordinátor)
  Projekt: Process for the reuse of fly ash derived from waste thermal treatments as substitution of critical and toxic flame retardants in the plastic manufacturing
 12. Innov8 s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system
 13. RIMANEC s.r.o.
  Pliešovce (koordinátor)
  Projekt: Frequency protector generator for honeybees
 14. PistonPower s.r.o.
  Považská Bystrica (partner)
  Projekt: Smart Cylinder: Breakthrough hydraulic solution to boost productivity, increase energy efficiency and lower emissions in heavy-duty industrial applications
 15. Glycanostics s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics
 16. HOLIG Group, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 17. Environmental Institute s.r.o.
  Koš (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 18. Expro s.r.o.
  Šaľa (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 19. GOSPACE Tech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management
 20. Usability Engineering Center, s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place
 21. Brainware, s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: YesElf: We help employees to adopt digital solutions
 22. Danubia NanoTech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: The graphene-based resistance temperature sensors application
 23. WoodLime a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Global advisory DSS platform for citrus fruit growers

FÁZA 2 (Inovačný projekt):

 1. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water

PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH EURÓPSKYCH FIRIEM

V tejto časti nájdete krátke vyjadrenia úspešných firiem, ktoré získali financovanie zo schémy SME Instrument, ktorá významne pomohla v raste firmy. Pri každej firme bude uvedený odkaz na krátke video.

Britská firma Nova Innovation komercializuje prvé svetové pole prílivovej energie napojené na sieť. Z grantu fázy 2 SME Instrument získali 2,25 milióna eur. (Video)

Simon Forrest, CEO Nova Innovation (UK): “Jedným z veľkých prínosov SME Instrument je, že v porovnaní s niektorými inými finančnými programami má relatívne jednoduchú administratívu. To umožňuje MSP podnikať a konkurovať, pretože vo všeobecnosti nemáme veľa administratívnej podpory. So štíhlou administratívou sa tak môžeme sústrediť na to, čo treba dodať.”

Ďalšou úspešnou firmou v schéme SME Instrument je nemecká firma Novihum, ktorá vyvíja technológiu na úpravu pôdy prostredníctvom uhlíka, ktorá zlepšuje úrodnosť pôdy a výrazne zvyšuje výnosy plodín a zároveň znižuje spotrebu a znečistenie vody. Firma získala grant vo výške 2,4 milióna eur a prijala 20 ľudí na rozvoj svojho biznisu. (Video)

Virginia Corless, Chief Growth Officer Novihum (Nemecko): “SME Instrument naozaj vstupuje do kritického momentu – medzi seed funding a ďalšou etapou investovania, ktorá je k dispozícii, akonáhle preukážete, že máte komerčnú technológiu. Tento medzipriestor je naozaj komplikovaný a je skutočne prínosné, že existujú verejné finančné prostriedky, ktoré pomôžu spoločnostiam, aby tento skok uskutočnili.”

Estónska spoločnosť Skeleton Technologies vyrába ultrakondenzátory založené na graféne – mimoriadne výkonné zariadenia na uchovávanie energie používané v hybridných nákladných autách, osobných autách a autobusoch, veterných turbínach, energetických sieťach a dokonca aj na družiciach. (Video)

Taavi Madiberk, CEO Skeleton Technologies (Estónsko): “SME Instrument má veľký vplyv na naše podnikanie. Dostali sme financovanie 2,5 milióna eur z grantu, ale navyše sme dokázali získať 42 miliónov finančných prostriedkov venture capital, private equity a EIB. SME Instrument nám umožnilo sústrediť sa na našu základnú technológiu, ktorou je grafén, takže sme dokázali túto technológiu ešte viac zlepšiť a následne podpísať zmluvy s novými zákazníkmi, od spoločnosti Sumitomo po Európsku kozmickú agentúru (ESA). “

Nemecká firma Ada Health ponúka novú úroveň osobnej starostlivosti a liečby pomocou mobilnej aplikácie, ktorá kombinuje prvky umelej inteligencie (AI) a poznatky lekárov. Po získaní grantu získali investíciu 40 miliónov od súkromných investorov. (Video)

Daniel Nathrath, CEO Ada Health (Nemecko): “Získanie grantu SME Instrument bolo pre náš rozvoj veľmi pozitívne, pretože sme v tom čase už dlho pracovali na našej technológii a získanie tohto typu ocenenia z EÚ bolo pre nás skutočným prínosom. Jednak ubezpečilo našich akcionárov a bolo tiež prínosné v našich rozhovoroch s potenciálnymi investormi.”

Švédska spoločnosť SenzaGen vyvíja prvý in vitro test, ktorý dokáže pomocou unikátnej génovej technológie odhaliť chemické látky prenášané vzduchom, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Po získaní grantu sa jej podarilo úspešne vstúpiť aj na Nasdaq First North. (Video)

Anki Malmborg, CEO SenzaGen (Švédsko): “SME Instrument zohral pre SenzaGen mimoriadnu úlohu. Pomohol nám uviesť SenzaGen na Nasdaq First North a dodal našej firme vysokú dôveryhodnosť. Nikdy by sme neboli schopní rozvíjať náš produkt s rovnakou rýchlosťou bez pomoci EÚ. SME Instrument je veľmi dôležitý pre malé firmy, aby sa dostali na trh, vytvorili pracovné miesta a uviedli nové produkty.”

Zaujímavým je aj príbeh dánskej firmy Amminex, ktorá po získaní grantu zo schémy SME Instrument predala majoritný podiel globálnemu hráčovi. Technológia ASDS spoločnosti Amminex ponúka špičkové riešenie, ktoré prakticky eliminuje škodlivé emisie NOx z výfukových plynov dieselových motorov. (Video)

Tue Johannesson, CTO Amminex (Dánsko): “SME Instrument je dôležitý pre spoločnosti ako je naša, ktoré dokážu efektívne rásť, vyvíjať vyspelé technológie a rozšíriť sa na globálnom trhu. SME Instrument bol pre nás dôležitý jednak pri preukazovaní schopnosti našej inovácie dosiahnuť budúce emisné ciele, ako aj v tom, že spoločnosť Global Faurecia sa stala majoritným akcionárom.”

Nemecká firma INFARM po úspechu vo fáze 2 v SME Instrument (takmer 2 milióny eur), získala investíciu vo výške 20 miliónov a zvýšila počet zamestnancov až na 100 ľudí. INFARM dáva mestským komunitám možnosť získať organické potraviny bez ohľadu na sezónu. Cieľom je zjednodušiť dodávateľský reťazec na minimum tým, že sa v blízkosti predajného miesta postaví poľnohospodárska výroba. (Video)

Martin Weber, COO INFARM (Nemecko): “Európska komisia nám umožnila vybudovať okolo našej vízie kultúru, ktorá prináša poľnohospodárstvo späť do miest. Naša spoločnosť vzrástla na viac ako 100 ľudí. V čase, keď sme začali projekt s nástrojom SME Instrument, sme mali len 12 ľudí!”

Posledným je príbeh britskej firmy Ultrahaptics, ktorá sa zaoberá vývojom bezdotykového ovládania zariadení prostredníctvom ultrazvuku. V rámci grantu fázy 2 SME Instrument získala firma 1,5 milióna eur. Po realizácii grantu získala investíciu 30 miliónov eur. (Video)

Steve Cliffe, Ultrahaptics (UK): “Ultrahaptics je spoločnosť, ktorá má už štyri roky. Vytvárame pocity vo vzduchu pomocou ultrazvuku, ktorý nám umožňuje vytvárať gombíky, posúvače, prepínače a podobne. Tieto umožňujú vytvárať stroje a vytvárať objekty vo virtuálnej a rozšírenej realite. Spoločnosť získala pred 3 rokmi grant cez SME Instrument, ktorý pomohol transformovať spoločnosť z malého technologického oddelenia univerzity do komerčného podniku, ktorý teraz zamestnáva 80 ľudí.”


KOUČING PRE SME INSTRUMENT

Jedným z dôležitých cieľov Európskej komisie je zvýšenie inovačnej kapacity MSP a komerčného dopadu realizovaných projektov z programu Horizont 2020. Pre všetky firmy, ktoré získajú financovanie z fázy 1 a/alebo fázy 2 nástroja pre MSP bude k dispozícii systém koučingu od renomovaných európskych odborníkov a inovačných manažérov priamo v prostredí firmy.

Kouč bude vyberaný firmou z európskej databázy, spravovanou EK. V súčasnosti je v databáze približne 400 koučov. Základnou podmienkou pre zaradenie kouča do databázy je jeho skúsenosť s riadením inovatívnej firmy.

Európska komisia v októbri 2016 po prvý krát zverejnila kompletný zoznam koučov, ktorí poskytujú svoje skúsenosti a rady firmám, ktoré uspejú v projektoch SME Instrument. Zatiaľ je schválených a v akcii asi 400 koučov, pričom zo Slovenska tam nie je žiaden. Koučovia sú súčasní alebo bývalí manažéri inovačných firiem, ktorí majú skúsenosti s uvádzaním a predajom inovatívnych produktov na európskych alebo globálnych trhoch. Koučing je poskytovaný bezplatne pre úspšené firmy, realizujúce SME Instrument.

Vo fáze 1 by sa mal kouč spolu s vedením firmy zamerať na identifikáciu problémových oblastí, ktoré ovplyvňujú ziskovosť prostredníctvom zavádzania inovácií (vrátane prípravy koučingového plánu) a vo fáze 2 na ich odstránenie a zvýšenie návratnosti investícií do inovačných aktivít s výhľadom na ďalšiu fázu nástroja pre MSP. Firmy budú mať nárok na koučing, ktorý bude firme bezplatne poskytnutý v rozsahu do 3 dní pre fázu 1 a do 12 dní pre fázu 2.

Na urýchlenie vplyvu poskytnutej podpory sa zavedie systém podpory kounčingu pre MSP (formou tzv. key-account managementu), prostredníctvom Enterprise Europe Network, ktorého úlohou bude pomôcť firme pri zostavení koučingového plánu, výbere vhodného kouča a hladkého prechodu medzi jednotlivými fázami nástroja pre MSP. Hlavnou zodpovednosťou bude zabezpečiť, aby účastníci v nástroji pre MSP získali čo najvhodnejšie služby a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného komerčného využitia inovačného projektu smerom k budúcemu rastu prijímateľa.

Kontaktnou osobou pre koučing pre SME Instrument na Slovensku je Ivan Filus, SME NCP, EEN Slovensko.

Viac o koučingu a možnosť registrácie koučov (Európska komisia/EASME).


ĎALŠIE INFORMÁCIE


KTO VÁM NA SLOVENSKU POMÔŽE

Národné kontaktné body pre MSP

Národné kontaktné body (NCP) sú národné podporné štruktúry pre program Horizont 2020 na Slovensku. NCP sú koordinované Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií pre projekty programu. Pre oblasť SME Instrument sú k dispozícii 4 experti:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 • Lucia Dávidová, CVTI SR, T: 02/69253 164,, E: lucia.davidova@cvtisr.sk
 • Miroslav Poláček, SBA, T: 02/30 363 373, E: polacek@sbagency.sk

Enterprise Europe Network

Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji svojho inovatívneho potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto nová iniciatíva Európskej Komisie, poskytuje podnikateľom kontaktné miesta (one stop shop), na ktorých môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania. Sieť je koordinovaná a spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu COSME.

Slovenské zastúpenie siete | Centrálna stránka siete

Kontaktnou osobou Enterprise Europe Network pre oblasť SME Instrument je Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk, projektový manažér Enterprise Europe Network a ktorý tiež pôsobí ako Key Account Manager pre zabezpečenie koučingu pre firmy, ktoré získali financovanie z programu SME Instrument.


KONTAKT

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre programy Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020
T: 02/3233 2713 (priama linka), 3233 2711 (centrála)
E: filus@bic.sk

Aktualizácia článku: 15.4.2019