Schéma na podporu start-upov

Dňa 3.5.2016 nadobudla účinnosť Schéma na podporu startupov v znení dodatku č.1 (OV 84/2016). Predmetom Schémy na podporu  start upov (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci de minimis(ďalej len „pomoc“)“ formou poradenstva a podporných služieb zameraných na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít začínajúcich podnikateľských subjektov, ako aj formou podpory začínajúcich podnikov prostredníctvom stáží. Cieľom je podpora vytvárania nových podnikov a zvyšovanie atraktivity podnikania ako kariérnej voľby.

Zámerom schémy je zlepšiť podmienky pre start upy a tým zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu. Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy budú začínajúci podnikatelia schopní ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a bude taktiež znížené riziko ich zlyhania.

Podpora je poskytovaná formou nepriamej pomoci začínajúcim podnikateľom prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva, podporných služieb a konzultácií pri príprave komercionalizácie svojich produktov.

Správa prevzatá zo stránky Slovak Business Agency.