O InnoNews.blog

InnoNews.blog je moja stránka/blog, na ktorej by som chcel sumarizovať dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť rozvoju vášho podnikania, inovácií a výskumu. Informácie sú určené pre firmy, univerzity, výskumné ústavy ako aj pre začínajúcich podnikateľov, či mediátorov v rôznej oblasti.

Snažím sa tu tiež zhromažďovať zaujímavé informácie pre oblasti výskumu, vývoja, inovácií a podporných európskych či národných programov, ktoré stále nie sú u nás dostatočne využívané.

ZORIENTUJTE SA NA INNONEWS.BLOG

InnoNews.blog som spustil na začiatku roku 2016. Odvtedy som tu pripravil stovky článkov a informácií. Pre ľahšiu orientáciu som pripravil prehľad tém a základných oblastí, o ktorých prinášam novinky.

Témy blogu:

Prehľady vybraných európskych iniciatív pre inovácie a výskum
(podrobnejšie informácie o programoch):

Novinky z európskych programov:

Zaujímavé podujatia:

Najpoužívanejšie značky (tagy) na stránke InnoNews.blog:

3D tlač 9RP akcelerátor APVV bezpečnosť big data biotech bitcoin blockchain COSME COST crowdfunding CVTI SR digital business doprava drony EASME EIC EIF EIT EIT Digital elektrické autá energetika Enterprise Europe Network ERA-NET Erasmus Erasmus pre mladých podnikateľov ERC EUREKA European Innovation Scoreboard Eurostars Európsky patentový úrad  FET finančné nástroje fintech FTI hodnotitelia Horizon Prizes hľadanie partnerov ICT Industry 4.0 inkubátor INNOSUP InnovFin Interreg investície IoT IPR Helpdesk JIC JRC KIC InnoEnergy klíma kreatívny priemysel kultúra licencie matchmaking Media medicína MH SR MSCA MŠVVaŠ SR nano nové materiály obehové hospodárstvo obnoviteľná energia OECD open access OP VaI patenty POD potraviny poľnohospodárstvo pracovný program priemysel Program Life+ rebríček Saftra Photonics SAV SBA scale-up Slovensko Startup Awards stavebníctvo STU Bratislava suroviny tendre transfer technológií TU Košice umelá inteligencia Univerzita Komenského univerzity UPJŠ venture capital verejné obstarávanie vzdelávanie výrobné technológie výskumné infraštruktúry webinár životné prostredie

KONTAKT

Ak máte otázky, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma:

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre programy Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020
T: 02/3233 2713, 3233 2711 (centrála), E: filus@bic.sk

Novinky môžete sledovať na sociálnych sieťach FacebookLinkedINTwitter a WordPress.

PODPORA

Ďakujem za podporu iniciatívam, zameraným na rozvoj inovácií a výskumu:


Informácie uverejnené na tejto stránke predstavujú výhradne názory autora a informácie prevzaté z citovaných zdrojov. V žiadnom prípade nie sú oficiálnymi stanoviskami organizácií uvedených na tejto stránke a tieto organizácie nezodpovedajú za obsah uvedený na tejto stránke.