O InnoNews.blog

InnoNews.blog je stránka/blog, na ktorej by som chcel sumarizovať dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť rozvoju vášho podnikania, inovácií a výskumu. Informácie sú určené pre firmy, univerzity, výskumné ústavy ako aj pre začínajúcich podnikateľov, či mediátorov v rôznej oblasti.

Snažím sa tu tiež zhromažďovať zaujímavé informácie pre oblasti výskumu, vývoja, inovácií a podporných európskych či národných programov, ktoré stále nie sú u nás dostatočne využívané.

Informácie uverejnené na tejto stránke predstavujú výhradne názory autora a informácie prevzaté z citovaných zdrojov. V žiadnom prípade nie sú oficiálnymi stanoviskami organizácií uvedených na tejto stránke.

Ak máte otázky, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma:

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre programy Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020
T: 02/3233 2713, 3233 2711 (centrála), E: filus@bic.sk