EIC Accelerator Pilot (SME Instrument)

Upozornenie: Pilotná fáza schémy EIC Accelerator sa uzávierkou v októbri 2020 ukončila. Schéma bude pokračovať od roku 2021 s novými podmienkami. Preto viaceré nižšie spomenuté informácie už nie sú aktuálne!


OBSAH:


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

EIC Accelerator Pilot, bývalý SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur).

V priebehu programu Horizont 2020 sa očakáva financovanie projektov v celkovej sume príspevku až 3 miliardy eur, z ktorej bude podporených niekoľko tisíc európskych MSP s potenciálom úspešného nasadenia inovatívnych produktov na medzinárodných trhoch.

Týka sa všetkých oblastí vedy, technológie a inovácie pri prístupe zdola-nahor v rámci konkrétnej spoločenskej výzvy alebo podpornej technológie, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, ako aj medzisektorových a interdisciplinárnych projektov. Podávanie návrhov je realizované prostredníctvom neustále otvorenej výzvy, ktorá má 4 uzávierky (cut-off) ročne.

Počas trvania programu Horizont 2020 plánuje Európska komisia podporiť niekoľko tisíc projektov pre firmy z celej EÚ. Prehľad a popis podporených projektov ako aj zoznam úspešných firiem je priebežne uverejňovaný na stránke Výkonnej agentúry EÚ EASME. Zoznam úspešných slovenských firiem nájdete tu.


LEN PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Malé a stredné podniky (MSP) sú podporované v rámci celého programu Horizont 2020. Môžu sa zúčastniť všetkých typov projektov, ktoré sú vyhlásené v rámci výzviev na predkladanie návrhov. Už na začiatku programu Horizont 2020 bol uvedený nový typ inovačných projektov – Nástroj pre MSP / SME Instrument, ktorý je určený pre všetky typy inovačných MSP vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť a internacionalizovať sa. Poskytuje sa na všetky typy inovácií, vrátane netechnických a spoločenských inovácií, pod podmienkou, že každá činnosť má jasnú európsku pridanú hodnotu a významný dopad na budúci komerčný rozvoj žiadateľa. Cieľom je prekonať nedostatočné financovanie počiatočných fáz vysoko rizikového výskumu a inovácie, stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť komercializáciu výsledkov výskumu v rámci súkromného sektora.

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti špecifických prieskumov, vývoja či testovania produktov. Projekty musia byť jednoznačne v záujme MSP, ktorým z nich musí vyplývať potenciálny prínos, pričom musia mať jednoznačný európsky rozmer.

Definícia MSP: „MSP“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a obratom menším ako 50 mil. eur alebo celkovým majetkom do 43 mil. eur. Tieto horné hranice sa vzťahujú na údaje individuálnych spoločnosti. Je možné, že spoločnosť, ktorá je súčasťou väčšej skupiny, bude musieť zahrnúť aj zamestnancov, obrat alebo majetok ďalších spoločností zo skupiny. Na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Po potvrdení, že spoločnosť je MSP, toto právne postavenie platí počas celého trvania projektu, a to aj v prípade, že spoločnosť v dôsledku svojho rastu neskôr prekročí hraničné hodnoty uvedené vo vymedzení pojmu MSP. V prípade nástroja pre MSP alebo grantov udeľovaných financujúcimi subjektmi alebo Komisiou, ktoré sa zameriavajú na MSP, sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

Stiahnite si Príručku pre používateľov k definícii MSP (PDF).


POPIS SCHÉMY EIC ACCELERATOR PILOT

Pre najlepšie MSP sa podporia aktivity vývoja produktu pre trh s osobitným zameraním na demonštračné činnosti (testovanie, prototypy, štúdie rozšírenia, návrh pilotných inovačných procesov, produktov a služieb, validácia, overenie výkonu, dizajn, miniaturizácia atď.) a trhové uplatnenie, pričom sa očakáva účasť koncových používateľov alebo potenciálnych klientov.

Pre úspešnú žiadosť projektu sa očakáva, že si firmy vypracovali štúdiu realizovateľnosti a pripravili podnikateľský plán, ktorý potvrdí záujem trhu a predpoklady pre úspešný predaj na globálnych trhoch. Návrhy by mali tiež obsahovať špecifikáciu výsledku projektu, vrátane prvého plánu komercializácie a kritérií pre úspech.

Celý návrh projektu má maximálne 30 strán (sekcie 1-3), prílohy a finančná tabuľky. Člení sa na:

 • výnimočnosť – popisujúcu ciele, vzťah k pracovnému programu, koncept, prístup a ambície projektu;
 • dopad projektu v zmysle popisu trhu a zákazníkov, budúci rast firmy, biznis model a predaj, ochrana a využívanie výsledkov;
 • implementáciu, ktorá prezentuje pracovný plán, štruktúru a popisy riadenia, finančné a personálne zdroje;

Projekt s očakávaným príspevkom EÚ 0,5 – 2,5 mil. eur (vo výnimočných a finančne náročných prípadoch, napr. pri zdravotníckych aplikáciách, vyžadujúcich klinické testovanie môže byť táto hranica zvýšená), ktorý tvorí až 70% oprávnených nákladov projektu, má predpokladanú dobu realizácie 1-2 roky.

Projekt sa predkladá vo forme:

 • grantovej žiadosti vo forme nenávratného príspevku k oprávneným nákladom projektu, ALEBO
 • žiadosti o zmiešané/kombinované financovanie (blended finance), ktoré spája grant a kapitálovú investíciu.

Pre všetky uzávierky výziev EIC Accelerator Pilot od júna 2019 platia nové pravidlá, vrátane novej štruktúry návrhov projektov. Preto pozor! Ak idete opätovne podať vylepšený návrh, musí spĺňať podmienky nových formulárov. Nové šablóny sú logickejšie, viac biznisovo orientované a prehľadnejšie.

Samotný návrh projektu sa predkladá výhradne elektronicky cez Funding & tender opportunities/Single Electronic Data Interchange Area programu Horizont 2020 a pre obe fázy pozostáva z nasledovných častí:

 • Administratívna časť (A) – Vypĺňa sa cez online formuláre na portáli EK (Funding & tender opportunities). Obsahuje štruktúrované údaje a všeobecné, administratívne údaje žiadajúcej organizácie, rozpočet, etické otázky a špecifické otázky.
 • Návrh projektu (B)
  • základné informácie o firme a stručné zhrnutieprojektu (inovácia a prepojenie na stratégiu firmy),
  • výnimočnosť/excelentnosť(myšlienka a riešenie, inovatívnosť, stav vývoja produktu/služby, technická a komerčná realizovateľnosť),
  • dopad(trh a zákazníci, stratégia komercializácie, strategickí partneri, duševné vlastníctvo, potenciál na škálovanie, KPIs, širší dopad),
  • implementácia(tím, potreba financovania z grantu/equity, zdôvodnenie potreby financovania z EIC, analýza rizík, projektový prístup, popis prác a zdroje/náklady)
 • Prílohy (Annexes) 
 1. etika a bezpečnosť,
 2. krátke životopisy členov tímu,
 3. ostatné – nepovinná príloha obsahujúce podporné dokumenty typu Letter of Intent od zákazníkov, komerčných strategických partnerov a zdôvodnenie a výber subdodávateľov,
 4. finančné a podnikové informácie (pre žiadateľov o equity) vo forme MS Excel: zjednodušená prezentácia firemných tržieb, výdavkov, cash flow a súvahy, finančné údaje o hotovosti a dlhu, hlavné finančné míľniky v histórii firmy (prijaté financovanie: equity, konvertibilné pôžičky, úvery, grant, iné), vlastníctvo a kapitálová štruktúra firmy, aktuálne kolo financovania.
 5. Pitch Deck (prezentácia určená pre druhé kolo hodnotenia – interview/pohovory pred investormi). Túto prezentáciu už nebude možné upraviť a bude v tejto forme k dispozícii na pohovory.

TERMÍNY UZÁVIEROK PRE ROK 2020

Na základe Pracovného programu “European Innovation Council” sú stanovené nasledovné uzávierky (cut-off dates): 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020.

Výzva 19.5.2020 je vyhradená pre projekty prispievajúce k EU Green Deal. Viac informácie o výzve.


ČO NASLEDUJE PO PODANÍ PROJEKTU?

Podali ste návrh projektu. Čo sa deje potom? Pozrite si ako prebieha hodnotenie návrhov projektov, príprava zmluvy o grante a ako to prípadne viete urýchliť…

1. Kedy dostanete výsledky?

Výsledky pre budú najneskôr do 4 mesiacov od uzávierky výzvy v závislosti na dostupnosti expertov (hodnotiteľov). Za rok 2015 boli priemerné doby vyhodnotenia 37 dní pre fázu 1 a 57 dní pre fázu 2.

Výsledky sú komunikované uchádzačom výhradne prostredníctvom ich profilu v Participant Portal (Sekcia “My Proposal” po prihlásení do systému). Tu je nahratá správa o hodnotení Evaluation Summary Report (ESR) a rozhodnutie Európskej komisie o financovaní.

smeinst_after_submission_1

2. Ak ste uspeli, kedy dostanete financie?

Úspešní uchádzači sú pozvaní na prípravu podkladov a podpis dohody o grante (projektová zmluva) s Európskou komisiou. Po podpise zmluvy bude prevedená zálohová platba (pre-financing) na účet prijímateľa grantu. Suma predfinancovania je zhruba 40% požadovaného finančného príspevku.

Podpis zmluvy o grante trvá v priemere 27 dní pre Fázu 1 a 96 dní pre Fázu 2 od doby vystavenia rozhodnutia o financovaní projektu po jeho vyhodnotení.

smeinst_after_submission_2

3. Je možné urýchliť celý proces?

Pre každú uzávierku (cut-off) je schválený proces hodnotenia a prípravy zmlúv. Včasnou prípravou je možné urýchliť celý tento proces aj zo strany žiadateľa a to najmä:

 • včasnou prípravou kompletnej validácie právnickej osoby, jej právnych zástupcov a potvrdenia bankového účtu príjemcu,
 • zabezpečenie disponibility kontaktnej osoby za projekt zo strany príjemcu grantu,
 • skoré nastavenie úloh v projekte prostredníctvom systému Participant Portal
 • v prípade prvého grantu z programu Horizont 2020, zabezpečenie potrebných dokumentov preukazujúcich existenciu a oprávnenosť príjemcu na účasť v projekte (validácia firmy), prehlásenie o MSP (SME web-based questionnaire).
 • včasné naštudovanie Príručky o príprave grantovej dohody (Guide for Grant Agreement Preparation)

smeinst_after_submission_3


AKO PREBIEHA HODNOTENIE PROJEKTOV?

Návrhy sú v prvej etape hodnotené výhradne vzdialene (remote evaluation) – štyrmi nezávislými hodnotiteľmi, ktorí majú rôzne profily (napr. investor, finančný expert, podnikateľský konzultant či technológ). Výsledná známka za dané kritérium je vypočítaná na základe popisu nižšie, pričom hodnotitelia spolu navzájom nekomunikujú a každý priradí subjektívne známky na základe jeho dôvery v predložený podnikateľský plán a popísanú schopnosť firmy realizovať rast na medzinárodných trhoch.

Následne sa po vzdialenom hodnotení, zostaví zoznam firiem (ranking of proposals), ktorý obsahuje približne dvojnásobok projektov, ktoré môžu získať financovanie a tieto sú pozvané na osobné pohovory s expertmi (interviews), inými ako tí, ktorí hodnotili projekt vzdialene.

evaluation-progress

V každej uzávierke (cut-off) je hodnotených niekoľko stoviek projektov (asi 2000 projektov každý kvartál). Každý návrh je hodnotený 4 nezávislými expertmi (hodnotiteľmi), ktorí prideľujú známky v jednotlivých subkritériách 3 hlavných kritérií: ‘impact’, ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’. V každom z hlavných kritérií môže návrh získať 0-5 bodov.

Na výpočet celkového hodnotenia, ktoré je uvedené v hodnotiacej správe (Evaluation Summary Report – ESR), sa používa medián známok 4 hodnotiteľov. Celkové hodnotenie je súčet mediánov a určuje, či projekt prešiel cez prahové hodnoty (threshold) a teda či bude zaradený v zoradení návrhov (ranking). Prahová hodnota je 13 bodov.

Okrem 3 hlavných kritérií: ‘impact’, ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’) sa tiež prisudzuje dôraz na oblasť:

 • prevádzkovej kapacity predkladateľa realizovať projekt a následný podnikateľský plán,
 • zhodnotenie hodnoty za peniaze pre subdodávateľské aktivity,
 • zhodnotenie deklarovanej úrovne pripravenosti (TRL).

Pre májovú uzávierku (19.5.2020) pribudne dodatočné kritérium, ktoré bude zohľadňovať mieru dopadu riešenia firmy na ciele európskej legislatívy EU Green Deal (viac vyššie v kapitole „Novinky od roku 2020“).

Pozrite si príručku Self-evaluation form, kde nájdete všetky hodnotiace kritériá.


RADY OD HODNOTITEĽOV (VIDEÁ):

 • Rady od hodnotiteľa (časť 1). Keď pripravujete projekt, je dôležité vedieť, kto ho bude čítať a čo očakáva. Často je týchto ľudí ťažko nájsť. V tejto časti hodnotiteľ projektov SME Instrument Fabrizio Amarilli hovorí o dôležitosti nasledovných aspektov: jasný popis trhu, prepojenie návrhu na inováciu, popis doterajších aktivít a prezentácia firmy.
 • Rady od hodnotiteľa (časť 2). V tejto časti hodnotiteľ Jordi Cusido Roura vysvetľuje, aké je dôležité zameranie na biznis viac než na technické aspekty riešenie, popis prelomovosti inovácie a ako prezentovať v krátkom čase a priestore predkladaný projekt.
 • Rady od hodnotiteľa (časť 3). V tejto časti rád hodnotiteľov ponúkam pána Gerharta Kohla z Nemecka, ktorý hovorí o dôležitosti biznis zamerania projektu, prezentácii plánu na prekonanie možných problémov či prekážok a tiež, že samotná technológia či produkt je len jednou z hlavných oblastí projektu.
 • Rady od hodnotiteľa (časť 4). V tejto časti tipov od hodnotiteľov pre projekty SME Instrument je priestor pre dámu – Judith Pretty, ktorá hovorí o dôležitosti spätnej väzby v procese prípravy návrhu, zameranie na jednotlivé sub-kritériá hodnotenia a zamerať sa na kvantifikáciu a podnikateľskú prezentáciu navrhovaného riešenia.
 • Rady od hodnotiteľa (časť 5). V tejto časti si môžete vypočuť ako hodnotiteľ Erik Vermeulen z Holandska rozpráva o výhodách programu pre MSP a dáva základné odporúčania smerujúce na výrazné podnikateľské zameranie projektu, individuálnu prezentáciu a personalizáciu zámeru, grafické aspekty projektu a jednoduchosť prezentácie.

VÝSLEDKY EIC ACCELERATOR/SME INSTRUMENT ZA ROKY 2014-2018

 • takmer 4500 firiem z 39 krajín podporených z EIC (od roku 2014) sumou 1,9 miliardy eur
 • 750 profesionálnych koučov radí úspešným firmám
 • každý rok je podaných 6000 žiadostí o financovanie
 • projekty hodnotí 2400 hodnotiteľov
 • najlepšie projekty vyberá porota, ktorá má 100 zástupcov, z ktorých je 60% žien
 • priemerná úspešnosť výziev je 4-5%
 • trojicou najúspešnejších krajín je Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo
 • najviac financií získali malé a mladé firmy do 10 zamestnancov (59%) a vekom do 5 rokov (54%)
 • až 75% firiem smeruje na B2B trh
 • najviac zastúpené sektory sú zdravotníctvo, energetika, softvér pre firmy, doprava a potraviny
 • každé 1 euro investované z programu pritiahlo 2,34 eura od súkromných investorov (takmer 3 miliardy eur)
 • najvyššie investície boli do firiem Relex Solutions (182 mil. eur), Ultrahaptics (76 mil.) a Monese (67 mil. eur)
 • do investícií sa zapojili nasledovné typy investorov: investičné fondy (59%), korporátne fondy (28%), anjeli (9%), crowdfunding (4%) a akcelerátory (2%)
 • exity: 17 firiem vstúpilo na burzu (Initial Public Offerings – IPOs) a 33 firiem bolo súčasťou akvizícií
 • najvyššie valuácie (trhové ocenenia) dosiahli firmy Arcam (636 mil. eur), Hydrogenious Technologies (636-909 mil. eur) a Relex Solutions (397 mil. sur)
 • akceleračné služby vytvorili komunitu 7500 členov, organizovali 40 partnerských podujatí ročne, 650 firiem sa prezentovalo pred investormi, 700 bilaterálnych stretnutí – s celkovou úspešnosťou 5-25%
 • deep tech sú prezentované 1089 firmami, ktoré získali 484 mil. eur a následné investície 1,16 miliardy

Viac informácií nájdete v správe “The 2019 edition of the Innovation Kitchen report” (PDF)


ÚSPEŠNÉ SLOVENSKÉ FIRMY V EIC ACCELERATOR / SME INSTRUMENT

Počas prvých rokov od spustenia podpory inovačných projektov SME Instrument v rámci programu Horizont 2020 táto schéma vzbudila obrovský záujem medzi slovenskými firmami.

Na Slovensku získali financovanie nasledovné firmy (v poradí podľa fázy a dátumu schválenia projektu od najstaršieho):

EIC Accelerator (bývalá fáza 2):

 1. Multiplex DX
  Prešov 
  Projekt: A highly accurate breast cancer diagnostic test for effective personalized treatment and assessment of therapy response
 2. Sensoneo, j.s.a.
  Bratislava
  Projekt: Unique smart waste management solution delivering 60% reduction on CO2 emissions caused by the waste collection process

FÁZA 2 (Inovačný projekt):

 1. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water

FÁZA 1 (Štúdie realizovateľnosti):

 1. Highchem s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Big Data of Small Molecules
 2. Skládky a odpady s.r.o.
  Bratislava (partner)
  Projekt: Decentralised diminished mineralization incineration unit for dewatered sewage sludge lends resource efficient low-carbon electricity generation
 3. EDICO SK, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Parallel photogrammetry system for object panoramas
 4. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water
 5. Axxence Slovakia s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New isolation methods for production of natural aroma ingredients
 6. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  Veľký Slavkov (koordinátor)
  Projekt: Ekoservis Membrane Modular Filtration system
 7. R-DAS s.r.o.
  Žilina (koordinátor)
  Projekt: Increasing the security of access to urban critical infrastructure with a Near Field Communication micro SD smart card for mobile devices using on-chip state of the art technology
 8. Leitner Technologies s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: MobileRecycle – Green mobile recycling technology for dirty (none-recyclable) plastic waste
 9. APPLIED PRECISION s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New Method of Magnetic Field Integration and its Smart Grid and Industrial Applications
 10. P e W a S s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New seed treating method – hydrostimulation – for higher crop yields in water deprived regions
 11. Velaworks s.r.o.
  Nitra (koordinátor)
  Projekt: Process for the reuse of fly ash derived from waste thermal treatments as substitution of critical and toxic flame retardants in the plastic manufacturing
 12. Innov8 s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system
 13. RIMANEC s.r.o.
  Pliešovce (koordinátor)
  Projekt: Frequency protector generator for honeybees
 14. PistonPower s.r.o.
  Považská Bystrica (partner)
  Projekt: Smart Cylinder: Breakthrough hydraulic solution to boost productivity, increase energy efficiency and lower emissions in heavy-duty industrial applications
 15. Glycanostics s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics
 16. HOLIG Group, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 17. Environmental Institute s.r.o.
  Koš (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 18. Expro s.r.o.
  Šaľa (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 19. GOSPACE Tech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management
 20. Usability Engineering Center, s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place
 21. Brainware, s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: YesElf: We help employees to adopt digital solutions
 22. Danubia NanoTech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: The graphene-based resistance temperature sensors application
 23. WoodLime a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Global advisory DSS platform for citrus fruit growers

PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH EURÓPSKYCH FIRIEM

V tejto časti nájdete krátke vyjadrenia úspešných firiem, ktoré získali financovanie zo schémy EIC Accelerator / SME Instrument, ktorá významne pomohla v raste firmy. Pri každej firme bude uvedený odkaz na krátke video.

Britská firma Nova Innovation komercializuje prvé svetové pole prílivovej energie napojené na sieť. Z grantu fázy 2 SME Instrument získali 2,25 milióna eur. (Video)

Simon Forrest, CEO Nova Innovation (UK): “Jedným z veľkých prínosov SME Instrument je, že v porovnaní s niektorými inými finančnými programami má relatívne jednoduchú administratívu. To umožňuje MSP podnikať a konkurovať, pretože vo všeobecnosti nemáme veľa administratívnej podpory. So štíhlou administratívou sa tak môžeme sústrediť na to, čo treba dodať.”

Ďalšou úspešnou firmou v schéme SME Instrument je nemecká firma Novihum, ktorá vyvíja technológiu na úpravu pôdy prostredníctvom uhlíka, ktorá zlepšuje úrodnosť pôdy a výrazne zvyšuje výnosy plodín a zároveň znižuje spotrebu a znečistenie vody. Firma získala grant vo výške 2,4 milióna eur a prijala 20 ľudí na rozvoj svojho biznisu. (Video)

Virginia Corless, Chief Growth Officer Novihum (Nemecko): “SME Instrument naozaj vstupuje do kritického momentu – medzi seed funding a ďalšou etapou investovania, ktorá je k dispozícii, akonáhle preukážete, že máte komerčnú technológiu. Tento medzipriestor je naozaj komplikovaný a je skutočne prínosné, že existujú verejné finančné prostriedky, ktoré pomôžu spoločnostiam, aby tento skok uskutočnili.”

Estónska spoločnosť Skeleton Technologies vyrába ultrakondenzátory založené na graféne – mimoriadne výkonné zariadenia na uchovávanie energie používané v hybridných nákladných autách, osobných autách a autobusoch, veterných turbínach, energetických sieťach a dokonca aj na družiciach. (Video)

Taavi Madiberk, CEO Skeleton Technologies (Estónsko): “SME Instrument má veľký vplyv na naše podnikanie. Dostali sme financovanie 2,5 milióna eur z grantu, ale navyše sme dokázali získať 42 miliónov finančných prostriedkov venture capital, private equity a EIB. SME Instrument nám umožnilo sústrediť sa na našu základnú technológiu, ktorou je grafén, takže sme dokázali túto technológiu ešte viac zlepšiť a následne podpísať zmluvy s novými zákazníkmi, od spoločnosti Sumitomo po Európsku kozmickú agentúru (ESA). “

Nemecká firma Ada Health ponúka novú úroveň osobnej starostlivosti a liečby pomocou mobilnej aplikácie, ktorá kombinuje prvky umelej inteligencie (AI) a poznatky lekárov. Po získaní grantu získali investíciu 40 miliónov od súkromných investorov. (Video)

Daniel Nathrath, CEO Ada Health (Nemecko): “Získanie grantu SME Instrument bolo pre náš rozvoj veľmi pozitívne, pretože sme v tom čase už dlho pracovali na našej technológii a získanie tohto typu ocenenia z EÚ bolo pre nás skutočným prínosom. Jednak ubezpečilo našich akcionárov a bolo tiež prínosné v našich rozhovoroch s potenciálnymi investormi.”

Švédska spoločnosť SenzaGen vyvíja prvý in vitro test, ktorý dokáže pomocou unikátnej génovej technológie odhaliť chemické látky prenášané vzduchom, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Po získaní grantu sa jej podarilo úspešne vstúpiť aj na Nasdaq First North. (Video)

Anki Malmborg, CEO SenzaGen (Švédsko): “SME Instrument zohral pre SenzaGen mimoriadnu úlohu. Pomohol nám uviesť SenzaGen na Nasdaq First North a dodal našej firme vysokú dôveryhodnosť. Nikdy by sme neboli schopní rozvíjať náš produkt s rovnakou rýchlosťou bez pomoci EÚ. SME Instrument je veľmi dôležitý pre malé firmy, aby sa dostali na trh, vytvorili pracovné miesta a uviedli nové produkty.”

Zaujímavým je aj príbeh dánskej firmy Amminex, ktorá po získaní grantu zo schémy SME Instrument predala majoritný podiel globálnemu hráčovi. Technológia ASDS spoločnosti Amminex ponúka špičkové riešenie, ktoré prakticky eliminuje škodlivé emisie NOx z výfukových plynov dieselových motorov. (Video)

Tue Johannesson, CTO Amminex (Dánsko): “SME Instrument je dôležitý pre spoločnosti ako je naša, ktoré dokážu efektívne rásť, vyvíjať vyspelé technológie a rozšíriť sa na globálnom trhu. SME Instrument bol pre nás dôležitý jednak pri preukazovaní schopnosti našej inovácie dosiahnuť budúce emisné ciele, ako aj v tom, že spoločnosť Global Faurecia sa stala majoritným akcionárom.”

Nemecká firma INFARM po úspechu vo fáze 2 v SME Instrument (takmer 2 milióny eur), získala investíciu vo výške 20 miliónov a zvýšila počet zamestnancov až na 100 ľudí. INFARM dáva mestským komunitám možnosť získať organické potraviny bez ohľadu na sezónu. Cieľom je zjednodušiť dodávateľský reťazec na minimum tým, že sa v blízkosti predajného miesta postaví poľnohospodárska výroba. (Video)

Martin Weber, COO INFARM (Nemecko): “Európska komisia nám umožnila vybudovať okolo našej vízie kultúru, ktorá prináša poľnohospodárstvo späť do miest. Naša spoločnosť vzrástla na viac ako 100 ľudí. V čase, keď sme začali projekt s nástrojom SME Instrument, sme mali len 12 ľudí!”

Posledným je príbeh britskej firmy Ultrahaptics, ktorá sa zaoberá vývojom bezdotykového ovládania zariadení prostredníctvom ultrazvuku. V rámci grantu fázy 2 SME Instrument získala firma 1,5 milióna eur. Po realizácii grantu získala investíciu 30 miliónov eur. (Video)

Steve Cliffe, Ultrahaptics (UK): “Ultrahaptics je spoločnosť, ktorá má už štyri roky. Vytvárame pocity vo vzduchu pomocou ultrazvuku, ktorý nám umožňuje vytvárať gombíky, posúvače, prepínače a podobne. Tieto umožňujú vytvárať stroje a vytvárať objekty vo virtuálnej a rozšírenej realite. Spoločnosť získala pred 3 rokmi grant cez SME Instrument, ktorý pomohol transformovať spoločnosť z malého technologického oddelenia univerzity do komerčného podniku, ktorý teraz zamestnáva 80 ľudí.”


KOUČING PRE ÚSPEŠNÉ FIRMY

Jedným z dôležitých cieľov Európskej komisie je zvýšenie inovačnej kapacity MSP a komerčného dopadu realizovaných projektov z programu Horizont 2020. Pre všetky firmy, ktoré získajú financovanie z fázy 1 a/alebo fázy 2 nástroja pre MSP a EIC Accelerator Pilot bude k dispozícii systém koučingu od renomovaných európskych odborníkov a inovačných manažérov priamo v prostredí firmy.

Kouč bude vyberaný firmou z európskej databázy, spravovanou EK. V súčasnosti je v databáze približne 700 koučov. Základnou podmienkou pre zaradenie kouča do databázy je jeho skúsenosť s riadením inovatívnej firmy.

Európska komisia v októbri 2016 po prvý krát zverejnila kompletný zoznam koučov, ktorí poskytujú svoje skúsenosti a rady firmám, ktoré uspejú v projektoch SME Instrument. Zatiaľ je schválených a v akcii asi 400 koučov, pričom zo Slovenska tam nie je žiaden. Koučovia sú súčasní alebo bývalí manažéri inovačných firiem, ktorí majú skúsenosti s uvádzaním a predajom inovatívnych produktov na európskych alebo globálnych trhoch. Koučing je poskytovaný bezplatne pre úspšené firmy, realizujúce SME Instrument.

Vo fáze 1 by sa mal kouč spolu s vedením firmy zamerať na identifikáciu problémových oblastí, ktoré ovplyvňujú ziskovosť prostredníctvom zavádzania inovácií (vrátane prípravy koučingového plánu) a vo fáze 2 na ich odstránenie a zvýšenie návratnosti investícií do inovačných aktivít s výhľadom na ďalšiu fázu nástroja pre MSP. Firmy budú mať nárok na koučing, ktorý bude firme bezplatne poskytnutý v rozsahu do 3 dní pre fázu 1 a do 12 dní pre fázu 2.

Na urýchlenie vplyvu poskytnutej podpory sa zavedie systém podpory kounčingu pre MSP (formou tzv. key-account managementu), prostredníctvom Enterprise Europe Network, ktorého úlohou bude pomôcť firme pri zostavení koučingového plánu, výbere vhodného kouča a hladkého prechodu medzi jednotlivými fázami nástroja pre MSP. Hlavnou zodpovednosťou bude zabezpečiť, aby účastníci v nástroji pre MSP získali čo najvhodnejšie služby a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného komerčného využitia inovačného projektu smerom k budúcemu rastu prijímateľa.

Kontaktnou osobou pre koučing pre SME Instrument na Slovensku je Ivan Filus, SME NCP, EEN Slovensko.

Viac o koučingu a možnosť registrácie koučov (Európska komisia/EASME).


ĎALŠIE INFORMÁCIE


KTO VÁM NA SLOVENSKU POMÔŽE

Národné kontaktné body pre MSP

Národné kontaktné body (NCP) sú národné podporné štruktúry pre program Horizont 2020 na Slovensku. NCP sú koordinované Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií pre projekty programu. Pre oblasť EIC Accelerator Pilot sú k dispozícii 3 experti:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 • Lucia Dávidová, CVTI SR, T: 02/69253 164,, E: lucia.davidova@cvtisr.sk
 • Miroslav Poláček, SBA, T: 02/30 363 373, E: polacek@sbagency.sk

Enterprise Europe Network

Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji svojho inovatívneho potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto nová iniciatíva Európskej Komisie, poskytuje podnikateľom kontaktné miesta (one stop shop), na ktorých môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania. Sieť je koordinovaná a spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu COSME.

Slovenské zastúpenie siete | Centrálna stránka siete

Kontaktnou osobou Enterprise Europe Network pre oblasť SME Instrument je Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk, projektový manažér Enterprise Europe Network a ktorý tiež pôsobí ako Key Account Manager pre zabezpečenie koučingu pre firmy, ktoré získali financovanie z programu EIC Accelerator a SME Instrument.


KONTAKT

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre programy Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020
T: 02/3233 2713 (priama linka), 3233 2711 (centrála)
E: filus@bic.sk

Aktualizácia článku: 9.3.2020