EIC Accelerator

eica-banner

 

OBSAH:


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur).

V priebehu programu Horizont Európa sa očakáva financovanie projektov v rámci celej Európskej rady pre inovácie (EIC) v celkovej sume príspevku vyše 10 miliárd eur, z ktorej bude podporených niekoľko tisíc európskych MSP s potenciálom úspešného nasadenia inovatívnych produktov na medzinárodných trhoch.

Týka sa všetkých oblastí vedy, technológie a inovácie pri prístupe zdola-nahor v rámci konkrétnej spoločenskej výzvy alebo podpornej technológie, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, ako aj medzisektorových a interdisciplinárnych projektov.

Už počas trvania programu Horizont 2020 podporila Európska komisia niekoľko tisíc projektov pre firmy z celej EÚ. Prehľad a popis podporených projektov ako aj zoznam úspešných firiem je priebežne uverejňovaný na stránke Výkonnej agentúry EÚ EISMEA. Zoznam úspešných slovenských firiem nájdete tu.


(LEN) PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Malé a stredné podniky (MSP) sú podporované v rámci celého programu Horizont 2020. Môžu sa zúčastniť všetkých typov projektov, ktoré sú vyhlásené v rámci výzviev na predkladanie návrhov. Už na začiatku programu Horizont 2020 bol uvedený nový typ inovačných projektov – Nástroj pre MSP / SME Instrument, ktorý je určený pre všetky typy inovačných MSP vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť a internacionalizovať sa. Poskytuje sa na všetky typy inovácií, vrátane netechnických a spoločenských inovácií, pod podmienkou, že každá činnosť má jasnú európsku pridanú hodnotu a významný dopad na budúci komerčný rozvoj žiadateľa. Cieľom je prekonať nedostatočné financovanie počiatočných fáz vysoko rizikového výskumu a inovácie, stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť komercializáciu výsledkov výskumu v rámci súkromného sektora.

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti špecifických prieskumov, vývoja či testovania produktov. Projekty musia byť jednoznačne v záujme MSP, ktorým z nich musí vyplývať potenciálny prínos, pričom musia mať jednoznačný európsky rozmer.

Definícia MSP: „MSP“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a obratom menším ako 50 mil. eur alebo celkovým majetkom do 43 mil. eur. Tieto horné hranice sa vzťahujú na údaje individuálnych spoločnosti. Je možné, že spoločnosť, ktorá je súčasťou väčšej skupiny, bude musieť zahrnúť aj zamestnancov, obrat alebo majetok ďalších spoločností zo skupiny. Na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Po potvrdení, že spoločnosť je MSP, toto právne postavenie platí počas celého trvania projektu, a to aj v prípade, že spoločnosť v dôsledku svojho rastu neskôr prekročí hraničné hodnoty uvedené vo vymedzení pojmu MSP. V prípade nástroja pre MSP alebo grantov udeľovaných financujúcimi subjektmi alebo Komisiou, ktoré sa zameriavajú na MSP, sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

Stiahnite si Príručku pre používateľov k definícii MSP (PDF).

Pre schému EIC Accelerator platia aj dve špecifické výnimky. Predkladať návrhy môžu aj:

 • malé midcaps (do 500 zamestnancov), ktoré sa môžu uchádzať len o investičnú zložku,
 • fyzické osoby, ktoré plánujú založiť MSP.

POPIS SCHÉMY EIC ACCELERATOR

Pre najlepšie MSP sa podporia aktivity vývoja produktu pre trh s osobitným zameraním na demonštračné činnosti (testovanie, prototypy, štúdie rozšírenia, návrh pilotných inovačných procesov, produktov a služieb, validácia, overenie výkonu, dizajn, miniaturizácia atď.) a trhové uplatnenie, pričom sa očakáva účasť koncových používateľov alebo potenciálnych klientov.

EIC Accelerator poskytuje kombinované financovanie, ktoré sa skladá z dvoch finančných komponentov, ktoré sú doplnené podpornými akceleračnými službami pre rozvoj firiem:

 1. Investícia (equity): Investičná zložka (equity) zvyčajne vo forme vlastného imania. Minimálna investícia je 0,5 milióna eur a maximálna 15 miliónov eur. Je určená na financovanie nasadenia a rastu firmy na trhu, ale môže sa použiť aj na iné účely
 2. Nenávratný príspevok (grant): Projekt s očakávaným príspevkom EÚ 0,5 – 2,5 mil. eur (vo výnimočných a finančne náročných prípadoch, napr. pri zdravotníckych aplikáciách, vyžadujúcich klinické testovanie môže byť táto hranica zvýšená), ktorý tvorí až 70% oprávnených nákladov projektu, má predpokladanú dobu realizácie 1-2 roky.

Projekt sa predkladá vo forme:

 • žiadosti o zmiešané/kombinované financovanie (blended finance), ktoré spája grant a kapitálovú investíciu,

alebo vo výnimočných prípadoch vo forme:

 • grantovej žiadosti (grant only) vo forme nenávratného príspevku k oprávneným nákladom projektu,
 • prednostné grantové financovanie (grant first),
 • len investičné financovanie (equity only).

Väčšina finančných prostriedkov EIC Accelerator bude pridelená prostredníctvom otvorených výziev bez vopred určených tematických priorít (otvorené financovanie/open funding). Prístup založený na strategických tematických výzvach (strategic challenges) poskytuje financovanie na riešenie konkrétnych vopred definovaných technologických a inovačných problémov. Tieto výzvy zohľadňujú priority EÚ pri prechode na zelenú, digitálnu a zdravú spoločnosť, ako aj celkové strategické plánovanie programu Horizont Európa a vstupy zainteresovaných strán, odborníkov a pilotného poradného výboru EIC.


Nová schéma EIC Accelerator už nemá formulár projektového návrhu, tak ako to bolo v pilotnej fáze EIC. Žiadatelia zadávajú informácie o svojej inovácii priamo do online platformy založenej na umelej inteligencii (AI platforma).

Krátky návrh bude možné podať kedykoľvek. Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok.

Krátky návrh bude pozostávať z:

 • súboru otázok vo forme dotazníku, v k žiadateľ sumarizuje svoj návrh a zodpovie sadu otázok o svojej inovácii, potenciálnych trhoch a svojom tíme (celkový rozsah bude asi 5 strán)
 • pitch prezentácie pozostávajúcej z 10 slidov
 • 3-min. videa, ktoré predstaví kľúčový tím (max. traja členovia) a jeho motiváciu

Pre úspešnú úplnú žiadosť projektu sa očakáva, že si firmy vypracovali štúdiu realizovateľnosti a pripravili podnikateľský plán, ktorý potvrdí záujem trhu a predpoklady pre úspešný predaj na globálnych trhoch. Návrhy by mali tiež obsahovať špecifikáciu výsledku projektu, vrátane prvého plánu komercializácie a kritérií pre úspech.

Ak bude úplný návrh úspešný, budú zástupcovia firmy pozvaní na osobný pohovor s porotou EIC, čo predstavuje posledný krok výberového procesu. Ak firma na pohovore uspeje, bude vyzvaná k rokovaniu o počiatočnej zmluve pre komponent grantu a začatí hĺbkovej kontroly (DD) pre komponent investície


TERMÍNY UZÁVIEROK PRE ROK 2023

Krátke návrhy projektu je možné podať kedykoľvek a budú sa hodnotiť podľa princípu „kto prv podá, ten bude skôr hodnotený“.

Na základe Pracovného programu “European Innovation Council” sú stanovené nasledovné uzávierky predkladania úplných návrhov (cut-off dates for full proposals) pre EIC Accelerator:

 • 11.1.2023 (len pre Open/otvorené témy)
 • 22.3.2023
 • 7.6.2023
 • 4.10.2023

Firma (MSP) môže podať len jediný návrh do schémy EIC Accelerator. Všetky ďalšie podané návrhy budú hodnotené ako neoprávnené. Opätovné podanie návrhu alebo podanie nového návrhu je možné až po oficiálnom rozhodnutí Európskej komisie o zamietnutí návrhu, resp. po ukončení schváleného projektu. 


AKO PREBIEHA HODNOTENIE PROJEKTOV?

Pre hodnotenie projektov v EIC Accelerator Open ako aj v strategických tematických výzvach platia rovnaké pravidlá (s výnimkou jedného dodatočného kritéria pre tematické výzvy). Podrobné informácie o hodnotení sú uvedené v Pracovnom programe EIC (PDF).

Pre hodnotenie sú stanovené 3 hodnotiace kritériá:

 1. výnimočnosť
 2. dopad
 3. implementácia

Krátke žiadosti budú vyhodnotené hneď po ich podaní. Podmienky oprávnenosti potvrdia pracovníci EISMEA. Následne je krátka žiadosť zaslaná 4 odborným hodnotiteľom. Úplné žiadosti budú posúdené po termínoch uzávierky uvedených vyššie. Začína sa vzdialeným hodnotením, kde sa úplná prihláška zašle 3 odborným hodnotiteľom.


VÝSLEDKY EIC ACCELERATOR PILOT

Pilotná fáza EIC Accelerator bola realizovaná na konci rámcového programu Horizont 2020 v rokoch 2018-2020 ako pokračovateľ predchádzajúcej schémy SME Instrument. Oproti nej nastali pri hodnotení významné zmeny, ktoré sprísnili výberový proces a posunuli jeho kritéria viac smerom ku komerčným kritériám používaným investormi.

Tu sú vybrané najzaujímavejšie výsledky za EIC Accelerator Pilot:

 • priemerný počet predložených návrhov projektov za rok: 9700
 • 2400 aktívne pôsobiacich hodnotiteľov projektov a takmer 200 členov odbornej poroty investorov (viac v prílohe č. 2)
 • úspešnosť 2-3% (v poslednej uzávierke v októbri 2020 len 0,9%!)
 • doteraz podporených viac ako 5500 firiem (vrátane fázy 1, ktorá financovala štúdie realizovateľnosti a skončila v septembri 2019)
 • granty prevyšujúce 500 tisíc eur (bývalá fáza 2 a EIC Accelerator) získalo približne 1600 firiem
 • rozdelených bolo 2,78 mld. eur v grantoch a 582 mil. eur v investíciách
 • zafinancované MSP pochádzajú z 39 krajín
 • priemerná investícia z fondu EIC je 6 miliónov eur na spoločnosť
 • spoločnosti portfólia EIC Accelerator prilákali viac ako 5,3 miliárd EUR zo súkromného financovania vo forme následných investícií (investície do základného kapitál, úvery, fúzie a akvizície, IPO)
 • minimálne 10 firiem podporených z EIC už dosiahlo trhovú valuáciu vyššiu ako 200 mil. eur
 • najúspešnejšie krajiny podľa sídla firiem podporených z EIC Accelerator: Španielsko, Taliansko, Spojené Kráľovstvo
 • v roku 2020 až 63% podporených firiem malo vek len do 5 rokov a takmer polovica boli mikrofirmy (do 9 zamestnancov)
 • až 77% podporených firiem má B2B biznis model
 • zafinancované firmy za posledné dva roky zdvojnásobili počet zamestnancov (24 zamestnancov na spoločnosť)

ÚSPEŠNÉ SLOVENSKÉ FIRMY V EIC ACCELERATOR / SME INSTRUMENT

Počas prvých rokov od spustenia podpory inovačných projektov SME Instrument v rámci programu Horizont 2020 táto schéma vzbudila obrovský záujem medzi slovenskými firmami. Na Slovensku získali financovanie nasledovné firmy (v poradí podľa fázy a dátumu schválenia projektu od najstaršieho):

EIC Accelerator (2021-2027):

 1. Glycanostics
  Bratislava
  Projekt: Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics

EIC Accelerator Pilot (2018-2020):

 1. Multiplex DX
  Prešov 
  Projekt: A highly accurate breast cancer diagnostic test for effective personalized treatment and assessment of therapy response
 2. Sensoneo, j.s.a.
  Bratislava
  Projekt: Unique smart waste management solution delivering 60% reduction on CO2 emissions caused by the waste collection process

SME INSTRUMENT FÁZA 2 (Inovačný projekt – schéma bola od roku 2018 nahradená EIC Accelerator):

 1. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water

SME INSTRUMENT FÁZA 1 (Štúdie realizovateľnosti – schéma bola ukončená v septembri 2019):

 1. Highchem s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Big Data of Small Molecules
 2. Skládky a odpady s.r.o.
  Bratislava (partner)
  Projekt: Decentralised diminished mineralization incineration unit for dewatered sewage sludge lends resource efficient low-carbon electricity generation
 3. EDICO SK, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Parallel photogrammetry system for object panoramas
 4. SAFTRA Photonics, s.r.o.
  Košice (koordinátor)
  Projekt: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic Pollutants (POPs) in food products and water
 5. Axxence Slovakia s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New isolation methods for production of natural aroma ingredients
 6. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  Veľký Slavkov (koordinátor)
  Projekt: Ekoservis Membrane Modular Filtration system
 7. R-DAS s.r.o.
  Žilina (koordinátor)
  Projekt: Increasing the security of access to urban critical infrastructure with a Near Field Communication micro SD smart card for mobile devices using on-chip state of the art technology
 8. Leitner Technologies s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: MobileRecycle – Green mobile recycling technology for dirty (none-recyclable) plastic waste
 9. APPLIED PRECISION s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New Method of Magnetic Field Integration and its Smart Grid and Industrial Applications
 10. P e W a S s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: New seed treating method – hydrostimulation – for higher crop yields in water deprived regions
 11. Velaworks s.r.o.
  Nitra (koordinátor)
  Projekt: Process for the reuse of fly ash derived from waste thermal treatments as substitution of critical and toxic flame retardants in the plastic manufacturing
 12. Innov8 s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system
 13. RIMANEC s.r.o.
  Pliešovce (koordinátor)
  Projekt: Frequency protector generator for honeybees
 14. PistonPower s.r.o.
  Považská Bystrica (partner)
  Projekt: Smart Cylinder: Breakthrough hydraulic solution to boost productivity, increase energy efficiency and lower emissions in heavy-duty industrial applications
 15. Glycanostics s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics
 16. HOLIG Group, a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 17. Environmental Institute s.r.o.
  Koš (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 18. Expro s.r.o.
  Šaľa (Partner)
  Projekt: Technology for 2G biofuel and biosolvents production verified in a pilot plant
 19. GOSPACE Tech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management
 20. Usability Engineering Center, s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place
 21. Brainware, s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: YesElf: We help employees to adopt digital solutions
 22. Danubia NanoTech s.r.o.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: The graphene-based resistance temperature sensors application
 23. WoodLime a.s.
  Bratislava (koordinátor)
  Projekt: Global advisory DSS platform for citrus fruit growers

PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH EURÓPSKYCH FIRIEM

V tejto časti nájdete krátke vyjadrenia úspešných firiem, ktoré získali financovanie zo schémy EIC Accelerator / SME Instrument, ktorá významne pomohla v raste firmy. Pri každej firme bude uvedený odkaz na krátke video.

Britská firma Nova Innovation komercializuje prvé svetové pole prílivovej energie napojené na sieť. Z grantu fázy 2 SME Instrument získali 2,25 milióna eur. (Video)

Simon Forrest, CEO Nova Innovation (UK): “Jedným z veľkých prínosov SME Instrument je, že v porovnaní s niektorými inými finančnými programami má relatívne jednoduchú administratívu. To umožňuje MSP podnikať a konkurovať, pretože vo všeobecnosti nemáme veľa administratívnej podpory. So štíhlou administratívou sa tak môžeme sústrediť na to, čo treba dodať.”

Ďalšou úspešnou firmou v schéme SME Instrument je nemecká firma Novihum, ktorá vyvíja technológiu na úpravu pôdy prostredníctvom uhlíka, ktorá zlepšuje úrodnosť pôdy a výrazne zvyšuje výnosy plodín a zároveň znižuje spotrebu a znečistenie vody. Firma získala grant vo výške 2,4 milióna eur a prijala 20 ľudí na rozvoj svojho biznisu. (Video)

Virginia Corless, Chief Growth Officer Novihum (Nemecko): “SME Instrument naozaj vstupuje do kritického momentu – medzi seed funding a ďalšou etapou investovania, ktorá je k dispozícii, akonáhle preukážete, že máte komerčnú technológiu. Tento medzipriestor je naozaj komplikovaný a je skutočne prínosné, že existujú verejné finančné prostriedky, ktoré pomôžu spoločnostiam, aby tento skok uskutočnili.”

Estónska spoločnosť Skeleton Technologies vyrába ultrakondenzátory založené na graféne – mimoriadne výkonné zariadenia na uchovávanie energie používané v hybridných nákladných autách, osobných autách a autobusoch, veterných turbínach, energetických sieťach a dokonca aj na družiciach. (Video)

Taavi Madiberk, CEO Skeleton Technologies (Estónsko): “SME Instrument má veľký vplyv na naše podnikanie. Dostali sme financovanie 2,5 milióna eur z grantu, ale navyše sme dokázali získať 42 miliónov finančných prostriedkov venture capital, private equity a EIB. SME Instrument nám umožnilo sústrediť sa na našu základnú technológiu, ktorou je grafén, takže sme dokázali túto technológiu ešte viac zlepšiť a následne podpísať zmluvy s novými zákazníkmi, od spoločnosti Sumitomo po Európsku kozmickú agentúru (ESA). “

Nemecká firma Ada Health ponúka novú úroveň osobnej starostlivosti a liečby pomocou mobilnej aplikácie, ktorá kombinuje prvky umelej inteligencie (AI) a poznatky lekárov. Po získaní grantu získali investíciu 40 miliónov od súkromných investorov. (Video)

Daniel Nathrath, CEO Ada Health (Nemecko): “Získanie grantu SME Instrument bolo pre náš rozvoj veľmi pozitívne, pretože sme v tom čase už dlho pracovali na našej technológii a získanie tohto typu ocenenia z EÚ bolo pre nás skutočným prínosom. Jednak ubezpečilo našich akcionárov a bolo tiež prínosné v našich rozhovoroch s potenciálnymi investormi.”

Švédska spoločnosť SenzaGen vyvíja prvý in vitro test, ktorý dokáže pomocou unikátnej génovej technológie odhaliť chemické látky prenášané vzduchom, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest. Po získaní grantu sa jej podarilo úspešne vstúpiť aj na Nasdaq First North. (Video)

Anki Malmborg, CEO SenzaGen (Švédsko): “SME Instrument zohral pre SenzaGen mimoriadnu úlohu. Pomohol nám uviesť SenzaGen na Nasdaq First North a dodal našej firme vysokú dôveryhodnosť. Nikdy by sme neboli schopní rozvíjať náš produkt s rovnakou rýchlosťou bez pomoci EÚ. SME Instrument je veľmi dôležitý pre malé firmy, aby sa dostali na trh, vytvorili pracovné miesta a uviedli nové produkty.”

Zaujímavým je aj príbeh dánskej firmy Amminex, ktorá po získaní grantu zo schémy SME Instrument predala majoritný podiel globálnemu hráčovi. Technológia ASDS spoločnosti Amminex ponúka špičkové riešenie, ktoré prakticky eliminuje škodlivé emisie NOx z výfukových plynov dieselových motorov. (Video)

Tue Johannesson, CTO Amminex (Dánsko): “SME Instrument je dôležitý pre spoločnosti ako je naša, ktoré dokážu efektívne rásť, vyvíjať vyspelé technológie a rozšíriť sa na globálnom trhu. SME Instrument bol pre nás dôležitý jednak pri preukazovaní schopnosti našej inovácie dosiahnuť budúce emisné ciele, ako aj v tom, že spoločnosť Global Faurecia sa stala majoritným akcionárom.”

Nemecká firma INFARM po úspechu vo fáze 2 v SME Instrument (takmer 2 milióny eur), získala investíciu vo výške 20 miliónov a zvýšila počet zamestnancov až na 100 ľudí. INFARM dáva mestským komunitám možnosť získať organické potraviny bez ohľadu na sezónu. Cieľom je zjednodušiť dodávateľský reťazec na minimum tým, že sa v blízkosti predajného miesta postaví poľnohospodárska výroba. (Video)

Martin Weber, COO INFARM (Nemecko): “Európska komisia nám umožnila vybudovať okolo našej vízie kultúru, ktorá prináša poľnohospodárstvo späť do miest. Naša spoločnosť vzrástla na viac ako 100 ľudí. V čase, keď sme začali projekt s nástrojom SME Instrument, sme mali len 12 ľudí!”

Posledným je príbeh britskej firmy Ultrahaptics, ktorá sa zaoberá vývojom bezdotykového ovládania zariadení prostredníctvom ultrazvuku. V rámci grantu fázy 2 SME Instrument získala firma 1,5 milióna eur. Po realizácii grantu získala investíciu 30 miliónov eur. (Video)

Steve Cliffe, Ultrahaptics (UK): “Ultrahaptics je spoločnosť, ktorá má už štyri roky. Vytvárame pocity vo vzduchu pomocou ultrazvuku, ktorý nám umožňuje vytvárať gombíky, posúvače, prepínače a podobne. Tieto umožňujú vytvárať stroje a vytvárať objekty vo virtuálnej a rozšírenej realite. Spoločnosť získala pred 3 rokmi grant cez SME Instrument, ktorý pomohol transformovať spoločnosť z malého technologického oddelenia univerzity do komerčného podniku, ktorý teraz zamestnáva 80 ľudí.”


AKCELERAČNÉ SLUŽBY

EIC nie je len financovanie firiem. Ponúka aj na mieru šité akceleračné služby zamerané na rast a internacionalizáciu firiem a pokrývajú celý výskumný a inovačný životný cyklus.

Pre všetky príjemcov EIC (EIC beneficiaries), ktoré získali projekt EIC Accelerator, EIC Transition, EIC Pathfinder a Women TechEU (bez ohľadu na to, či projekt beží, alebo už skončil) majú k dispozícii rozsiahle spektrum bezplatných služieb na podporu rozvoja ich organizácie pre úspešné uvedenie na trh a rast.

Akceleračné služby pozostávajú z nasledovných oblastí:

 • Prístup k expertíze
  • Biznis koučing a mentoring
  • Prístup k špecifickým odborným znalostiam, školeniam, inkubácii a akcelerácii
 • Prístup ku globálnym partnerom (korporácie, investori, obstarávatelia, distribútori, klienti)
 • Prístup k inovačným ekosystémom
  • EIC Community Platform
  • EIC Marketplace

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podcast o EIC Accelerator:

Dôležité odkazy:

Dokumenty:


KTO VÁM NA SLOVENSKU POMÔŽE

Národné kontaktné body pre MSP

Národné kontaktné body (NCP) sú národné podporné štruktúry pre program Horizont Európa na Slovensku. NCP sú koordinované Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií pre projekty programu. Pre oblasť EIC Accelerator sú k dispozícii 2 experti:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 • Peter Szuttor, CVTI SR, T: 0918 547 348, E: peter.szuttor@cvtisr.sk

Enterprise Europe Network

Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji svojho inovatívneho potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto nová iniciatíva Európskej Komisie, poskytuje podnikateľom kontaktné miesta (one stop shop), na ktorých môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania. Sieť je koordinovaná a spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu COSME.

Slovenské zastúpenie siete | Centrálna stránka siete

Kontaktnou osobou Enterprise Europe Network pre oblasť SME Instrument je Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk, projektový manažér Enterprise Europe Network a ktorý tiež pôsobí ako Key Account Manager pre zabezpečenie koučingu pre firmy, ktoré získali financovanie z programu EIC Accelerator a SME Instrument.


KONTAKT

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre EIC v programe Horizont Európa
T: 02/3233 2713 (priama linka), 3233 2711 (centrála)
E: filus@bic.sk

Aktualizácia článku: 09.12.2022