Pozor na ochranu inovatívnych nápadov!

Ak máte výborný inovatívny nápad, mali by ste ho pred tým, ako ho ukážete svetu, ochrániť ako svoje duševné vlastníctvo. Skvelé myšlienky majú pre vás hodnotu iba v prípade, ak môžete právne preukázať, že sú vaše. 

Čo je duševné vlastníctvo?

Pod duševným vlastníctvom sa rozumejú nehmotné produkty, diela alebo procesy, ktoré ste vytvorili a ktoré vám poskytujú konkurenčnú výhodu.

Existujú tri podkategórie:

  • Priemyselné vlastníctvo: vynálezy (patenty) ochranné známky, priemyselné vzory, nové odrody rastlín a zemepisné označenia pôvodu
  • Umelecké diela chránené autorským právom: pôvodné literárne a umelecké diela, hudba, televízne vysielanie, softvér, databázy, architektonické projekty, reklamné a multimediálne diela
  • Obchodné stratégie: obchodné tajomstvá, know-how, zmluvy o zachovaní dôvernosti alebo 3-D tlač.

Ako môžem chrániť svoje duševné vlastníctvo?

Svoje duševné vlastníctvo môžete chrániť prostredníctvom práv duševného vlastníctva ustanovených Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Forma ochrany závisí od typu duševného vlastníctva:

  • patenty – bránia tretím stranám, aby vyrábali, používali alebo predávali váš vynález počas určitého obdobia (v závislosti od typu vynálezu),
  • ochranné známky – chránia názov vášho výrobku a bránia iným firmám, aby predávali výrobky s rovnakým názvom,
  • autorské práva – autorská značka informuje ostatných, že vy ako autor chcete kontrolovať výrobu, distribúciu, vystavovanie alebo predstavovanie vášho diela. Autorské práva vznikajú automaticky, bez povinnosti formálnej registrácie. Symbol autorskej značky môžete začať používať okamžite.

Práva duševného vlastníctva sú chránené vo väčšej miere vnútroštátnymi ako európskymi právnymi predpismi. Ich ochrana v jednotlivých členských štátoch EÚ môže byť komplikovaná a nákladná. Ochranou svojho duševného vlastníctva na úrovni EÚ ušetríte čas aj peniaze.

Ak obchodujete s viac než jednou krajinou EÚ, ochranná známka Európskej únie registrovaný dizajn Spoločenstva vám poskytujú ochranu v 28 členských štátoch EÚ v rámci jednej registrácie. Zaregistrovať svoju ochrannú známku alebo dizajn môžete v ktoromkoľvek z 23 jazykov EÚ pomocou jedinej žiadosti na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Poplatok za online žiadosť za ochrannú známku je 850 EUR a 350 EUR za dizajn Spoločenstva.

O udelenie vnútroštátneho patentu požiadajte patentový úrad v danej krajine EÚ. O udelenie európskeho patentu sa žiada na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Európsky patent posudzuje vnútroštátny patentový úrad English v každej krajine, v ktorej sa žiada o patentovú ochranu. V závislosti od právnych predpisov danej krajiny English budete musieť v určitej lehote poskytnúť preklad dokumentácie alebo uhradiť určité poplatky. Viac informácií o poplatkoch a postupoch na úradoch ochrany duševného vlastníctva v 30 európskych krajinách nájdete tu .

Hľadajte viac podľa krajín: Výber štátu

Falšovanie (neoprávnená imitácia tovaru chráneného ochrannou známkou) a pirátstvo (neoprávnené kopírovanie materiálu chráneného autorskými právami) dosiahli alarmujúce rozmery a majú negatívny vplyv na inováciu, rast, zamestnanosť a na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

V závislosti od právnych predpisov členského štátu a pôvodu falšovaného tovaru sa podnikatelia môžu obrátiť na tieto príslušné orgány: colnú správu, orgány pre dohľad nad trhom (obchodné normy), políciu alebo úrady pre patenty a ochranné známky.

Ochrana proti falšovaniu

Colné orgány stoja v prednej línii ochrany duševného vlastníctva európskych firiem. O zadržanie tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva môžete požiadať prostredníctvom žiadosti o prijatie opatrenia français Deutsch English adresovanej príslušnému colnému orgánu.

Hoci žiadosť o pomoc má vnútroštátny charakter, žiadosti podané v jednom členskom štáte môžu byť uznané aj v ďalších krajinách EÚ.

Žiadosť o prijatie opatrenia – formuláre français Deutsch English a manuál français Deutsch English.

Informácia prevzatá z portálu “Praktická príručka o podnikaní v Európe” portálu Your Europe.

intellectual-property-rights

One thought on “Pozor na ochranu inovatívnych nápadov!

Komentáre sú uzavreté.