Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Nová úprava zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu umožňuje spoločnostiam vykonávajúcim výskumné aktivity odpočítať si určitú časť ich nákladov na výskum a vývoj z ich daňového základu.

Odpočítateľné položky sú tvorené súčtom:

  • 25% z R&D nákladov vynaložených v zdaňovacom období, za ktoré sa predkladá konkrétne daňové priznanie,
  • ďalších 25% z mzdových nákladov zamestnancov vynaložených počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli uzavreté pracovné zmluvy s tými zamestnancami, ktorí boli absolventmi školy,
  • 25% z kladného rozdielu medzi R&D nákladmi vynaloženými v období, za ktoré sa predkladá daňové priznanie a R&D  nákladmi vynaloženými v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Prevzaté zo stránky SARIO, kde nájdete aj viac informácií.

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od Finančného riaditeľstva SR.