Pripravuje sa druhá výzva Dunajského programu aj národný informačný deň (20.2.2017)

Pripravuje sa ďalšia výzva Dunajského programu (Danube Transnational Programme), kde budú financované témy ako životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia. Tiež sa bude konať aj Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave dňa 20.2.2017.

danubeprogramme

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu – Dunajskému nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty partnerských krajín. Riadiacim orgánom, ktorý centrálne pripravuje v poradí II.výzvu na implementáciu nových projektov, je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky. Národným kontaktným bodom Dunajského nadnárodného programu je Úrad vlády SR, ktorý v období pred vyhlásením 2.výzvy pripraví informačné semináre v rôznych regiónoch Slovenska. Prvý z nich pod názvom Národný informačný deň sa uskutoční v pondelok 20.februára 2017 o 10.00 hodine v hoteli Bôrik v Bratislave.

Výzva sa bude týkať troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a služieb, o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu. Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách. O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov. Finančná podpora za zdroje ERDF, určená na projekty v II.výzve, je vo výške cca 50,83 mil. eur.

V uplynulom období bola v rámci Interregu vyhlásená prvá výzva, v ktorej uspelo 55 projektov. Slovenská republika sa spolupodieľa na realizácii 36 projektov a schválené boli dva projekty, v ktorých je SR vedúcim partnerom: EcoInDanube a INsiGHTS. V prvom projekte Eco-innovatively connected Danube Region ide najmä o prepojenie dunajskej oblasti eko-inováciami a výmenu vedecko-technických informácií. Participuje na ňom 12 partnerov, je podporený sumou viac ako 2,13 mil. eur. Druhý projekt s názvom Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies má priniesť novéstratégie zeleného a zdravého cestovného ruchu. Je podporený sumou 2,30 mil. eur. Viac o projektoch aj pripravovanej II.výzve na stránke: http://www.danube.vlada.gov.sk.

Na INTERREGu – Dunajskom nadnárodnom programe participuje 14 členských štátov EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Nemecko–Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, ako aj päť štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko, Čierna Hora a Ukrajina. Územie tvorí jednu pätinu územia EÚ a obýva ho približne 114 miliónov ľudí.

Prevzaté zo stránky Úradu vlády SR.