Výzva Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) na organizáciu konferencií, seminárov, workshopov a školení

Verejné a súkromné inštitúcie registrované v členskom štáte CEI, ako aj medzinárodné a regionálne organizácie sú vyzvané na predkladanie projektov v rámci Kooperačného fondu CEI. Projekty sa majú zamerať na inovačné aktivity podporujúce mobilitu a prepojenie, s orientovaním na budovanie kapacít prostredníctvom prenosu a zdieľania know-how, najmä medzi členskými krajinami EÚ CEI ako aj nečlenmi EÚ CEI. Aktivity môžu byť realizované vo forme konferencií, seminárov, workshopov a školení.

Návrhy musia byť v súlade s Akčným plánom CEI 2014-2016 (predĺženým do 2017) a musia komplexne spĺňať kritériá uvedené vo výzve na predkladanie návrhov.

Termín uzávierky: 17. jún 2017, 17:00 hod. SEČ
Príspevok CEI: maximálne 15.000 €
Povinné obdobie realizácie: 1. január – 31. december 2018

Viac informácií o výzve: http://www.cei.int/content/cei-cooperation-fund-call-proposals-2017-launched

cei_map

Prevzaté zo stránky MZVaEZ SR – Podnikajme v zahraničí.