Aktualizácia harmonogramu výziev Interreg V-A SR-ČR na rok 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.

Pre prioritnú os 1. Využívanie inovačného potenciálu sú pripravené 2 výzvy:

1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (uzávierka 01/2018)

1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (uzávierka 09/2017)

Oprávnené územie SR je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj.

Harmonogram si môžete stiahnuť tu. Zdroj: MPaRV SR