Budúcnosť eurofondov a kohéznej politiky po roku 2020

Európska komisia predstavila základné rámce pre diskusiu o novom programovacom období 2021-2028 so zameraním na politiku súdržnosti. Nový viacročný finančný rámec bude predstavený v máji 2018.

cohesion2017report

V Siedmej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s podtitulom “Môj región, moja Európa, naša budúcnosť” rieši stav a výzvy kohéznej politiky EÚ po roku 2020.

Kohézna politika alebo politika súdržnosti bola od svojho vzniku zameraná najmä na menej rozvinuté regióny a územnú spoluprácu. V rámci nej sa už investovalo aj do iných oblastí, ktoré sú uvedené v zmluve, ako sú oblasti, ktoré prechádzajú zmenami v priemysle, vidiecke oblasti a najvzdialenejšie regióny. Investovalo sa aj do oblastí s vysokou nezamestnanosťou a do znevýhodnených mestských oblastí. V priebehu posledných dvoch programových období sa politika súdržnosti vzťahovala na všetky regióny.

Už v súčasnom období je podiel kohéznej politiky na verejných investíciách Slovenska približne 55%, čím sa dostalo na 7. miesto (Zdroj: Európska komisia):

cohesion2017report-chart

V Bielej knihe o budúcnosti Európy sa otvorila diskusia o tom, akým smerom by sa mala EÚ v nasledujúcich rokoch uberať. Spolu s jej piatimi diskusnými dokumentmi zahŕňa tri hlavné súvisiace otázky týkajúce sa politiky súdržnosti:

1. Do čoho by mala investovať?
2. Aké by mali byť investičné priority?
3. Ako by sa mala vykonávať jej politika?

Budúce financovanie cezhraničnej spolupráce by malo byť aj naďalej zamerané na oblasti konkrétnej pridanej hodnoty EÚ a riešiť cezhraničné problémy, ako napríklad nedostatky a chýbajúce prepojenia v rôznych oblastiach politiky vrátane dopravy. Napokon by sa takisto mohlo zohľadniť spoločné využívanie verejných služieb v susedných pohraničných regiónoch, ako aj potreby budovania inštitúcií

V diskusnom dokumente o financiách EÚ sa vo všeobecnosti konštatuje, že všetky finančné prostriedky EÚ musia byť zamerané na oblasti, v ktorých možno dosiahnuť najvyššiu pridanú hodnotu EÚ. Sociálne začlenenie, zamestnanosť, zručnosti, výskum a inovácie, zmena klímy, transformácia energetiky a životného prostredia sú identifikované ako oblasti, na ktoré sa politika súdržnosti musí zamerať.

Okrem vyššie uvedených otázok týkajúcich sa územného pokrytia a investičných priorít sa v diskusnom dokumente zohľadňuje niekoľko možností na zlepšenie vykonávania politiky súdržnosti:

  • Jednotným súborom pravidiel pre existujúce fondy by sa zabezpečili súdržnejšie investície a zjednodušenie pre prijímateľov. Súdržnosť by sa mohla zlepšiť aj prostredníctvom jednotného súboru pravidiel pre politiku súdržnosti a iné nástroje financovania s programami alebo projektmi rovnakého typu. To by malo viesť k väčšej komplementárnosti medzi politikou súdržnosti a financovaním inovácií alebo infraštruktúry.
  • Systém prideľovania finančných prostriedkov by sa mohol revidovať pridaním kritérií vzťahujúcich sa na výzvy, ktoré stoja pred EÚ, od demografie a nezamestnanosti po sociálnu inklúziu a migráciu, od inovácií po zmenu klímy.
  • Úrovne vnútroštátneho spolufinancovania pre politiku súdržnosti by sa mohli zvýšiť, aby ich bolo možné lepšie zosúladiť pre jednotlivé krajiny a regióny a aby sa zväčšil zmysel pre zodpovednosť v politike.
  • Nevyčlenená časť financií by mohla politiku súdržnosti urobiť flexibilnejšou, aby mohla rýchlejšie reagovať na nové výzvy.
  • Rýchlejšie vykonávanie a plynulejší prechod medzi programovými obdobiami by sa mohli dosiahnuť zmenami, ako sú prísnejšie pravidlá zrušenia viazanosti, skrátenie postupov ukončovania programov a urýchlenie procesov pre menovanie riadiacich orgánov a pre programovanie a dosiahnutie ich väčšej flexibilnosti.
  • Zlepšiť by sa mohla komplementárnosť medzi finančnými nástrojmi. Aktívnou koordináciou, rovnakými pravidlami a jasnejším vymedzením zásahov by sa mohla zabezpečiť komplementárnosť medzi Európskym fondom pre strategické investície, novým celoeurópskym fondom rizikového kapitálu a úverovými, záručnými a kapitálovými nástrojmi, ktoré spravujú členské štáty v rámci politiky súdržnosti.
  • Riadenie tejto politiky sa stáva čoraz zložitejšie. Preto sa na zjednodušenie vykonávania vyžaduje oveľa radikálnejší prístup.

Ako ďalší krok budú vyzvané strany zainteresované v rámci politiky súdržnosti a verejnosť k tomu, aby sa zúčastnili verejnej konzultácie v rámci posúdenia vplyvu. Komisia v máji 2018 plánuje prijať návrh viacročného finančného rámca a následné návrhy na politiku súdržnosti po roku 2020.

Kompletnú správu si môžete stiahnuť tu …