Obchodovanie s falšovaným tovarom a zóny voľného obchodu

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zverejnili spoločnú štúdiu, ktorá skúma väzby medzi zónami voľného obchodu a nezákonným obchodom vrátane obchodu s falšovaným a pirátskym tovarom. V tejto štúdii sa potvrdzujú prepojenia medzi zónami voľného obchodu a obchodom s falšovanými výrobkami. 

euipo-trade-zones

Existencia, počet a veľkosť zón voľného obchodu v krajine súvisia so zvýšením hodnoty falšovaných a pirátskych výrobkov vyvážaných hospodárstvom danej krajiny. Dodatočná zóna voľného obchodu v rámci hospodárstva je spojená s priemerným zvýšením hodnoty týchto problematických vývozov o 5,9 %.

Štúdia takisto viedla k jasným zisteniam týkajúcim sa vzťahov medzi hodnotou falšovaného tovaru vyvážaného z hospodárstva na jednej strane a počtom podnikov pôsobiacich v zónach voľného obchodu a celkovou hodnotou vývozu z týchto zón na strane druhej.

Okrem hospodárskych nákladov a prínosov pre štáty a podniky sú tieto menej prísne regulované zóny atraktívne aj pre strany zapojené do nezákonnej a trestnej činnosti. Niektoré zóny možno neodvratne uľahčili obchod s falšovanými a pirátskymi výrobkami, pašovanie a pranie špinavých peňazí. Problém sa zhoršuje vtedy, keď vlády zóny primerane nekontrolujú.

Viac informácií:

Prevzaté zo stránky ÚPV SR