Nové návrhy Európskej komisie na zdanenie digitálnych firiem

9 z 20 najväčších svetových firiem sú digitálne. Európskej komisii sa nepáči, ako Facebook, Uber a ďalší giganti (ne)platia dane. Navrhuje preto nové daňové opatrenia: reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb a dočasnú daň z hlavných digitálnych činností.

Nedávny rozmach digitálnych podnikov, ako sú sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia online obsahu, v značnej miere prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Súčasné daňové pravidlá však neboli navrhnuté s ohľadom na podniky, ktoré sú globálne, virtuálne alebo majú len malú alebo žiadnu fyzickú existenciu.

digital-tax

Komisia predkladá dva odlišné legislatívne návrhy:

Prvá iniciatíva je zameraná na reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb, aby sa zisky evidovali a zdaňovali tam, kde podniky intenzívne interagujú s používateľmi cez digitálne kanály. Toto riešenie Komisia uprednostňuje z dlhodobého hľadiska.

Tento návrh by umožnil členským štátom zdaňovať zisky, ktoré vznikajú na ich území, aj keď tam podnik fyzicky nesídli. Novými pravidlami by sa zabezpečilo, aby online podniky prispievali k verejným financiám rovnako ako tradičné „kamenné“ spoločnosti.

Digitálna platforma bude mať „digitálnu prítomnosť“, teda virtuálnu stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorá sa bude považovať za zdaniteľnú, ak bude platforma spĺňať jedno z týchto kritérií:

  • ročné príjmy v danom členskom štáte presahujú prahovú hodnotu 7 miliónov eur,
  • má v členskom štáte v priebehu daňového roka viac než 100-tisíc používateľov,
  • medzi podnikom a odberateľmi jeho služieb vznikne v rámci daňového roka viac než 3-tisíc obchodných zmlúv.

Druhý návrh reaguje na výzvy viacerých členských štátov, že treba zaviesť dočasnú daň z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované.

Na rozdiel od spoločnej únijnej reformy zameranej na základné daňové pravidlá by sa táto nepriama daň vzťahovala na príjmy vytvorené z niektorých digitálnych činností, na ktoré sa súčasný daňový rámec vôbec nevzťahuje. Tento systém sa bude uplatňovať len ako predbežné opatrenie, kým sa nezavedie komplexná reforma, a má zabudované mechanizmy, aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu.

Daň sa bude uplatňovať na príjmy vytvorené z činností, kde používatelia zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní hodnôt a ktoré sa najťažšie zachytávajú súčasnými daňovými pravidlami, ako sú:

  • príjmy z online predaja reklamného priestoru,
  • príjmy z digitálnych sprostredkovateľských činností, ktoré používateľom umožňujú vzájomnú interakciu a ktoré dokážu uľahčiť predaj tovaru a služieb medzi nimi,
  • príjmy z predaja údajov získaných na základe informácií, ktoré poskytli používatelia.

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške aspoň 50 miliónov eur. Tak sa pomôže zabezpečiť, aby menšie začínajúce a rozširujúce sa podniky zostali nezaťažené. Ak sa daň stanoví na úrovni 3 %, členské štáty by mohli získať príjem v objeme 5 miliárd eur ročne.

Pozrite si video.

Prevzaté/Viac informácií: Tlačová správa EK