Ocenenie Technológ roka 2017 získal prof. Pavol Miškovský, doposiaľ jediný držiteľ grantu fázy 2 SME Instrument na Slovensku

Pavol Miškovský založil roku 2014 založil univerzitný start-up SAFTRA Photonics, v ktorom má UPJŠ v Košiciach 25-percentný podiel. Zameriava sa na výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a biotechnológií s aplikáciami v medicíne, životnom prostredí a kultúrnom dedičstve.

Ocenenie Technológ roka mu bolo udelené za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách, potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME Instrument.

V roku 2017 získala spoločnosť SAFTRA Photonics, s. r. o., zatiaľ ako jediná spoločnosť na Slovensku, grant vo výzve Horizont 2020 SME Instrument (celková suma získaných prostriedkov je 1,2 mil. eur) za projekt „Disruptive portable device for pre-screening of persistent organic pollutants in food products and water (NanoScreen)“. Projekt je zameraný na vývoj prenosného zariadenia na selektívnu, citlivú a rýchlu detekciu perzistentných organických znečisťujúcich látok (Persistent Organic Pollutants – POP) vo vode a v potravinách, ktoré sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

V súčasnosti má SAFTRA Photonics, s. r. o., vyvinutý prototyp senzorových čipov na báze plazmónových kovových nanopovrchov, ktoré v kombinácii s prenosným ramanovským spektrometrom umožnia citlivú, rýchlu a lacnú detekciu vybraných POP vo vode a v potravinách.

Vlani vyhrala firma SAFTRA Photonics prvé miesto a hlavnú cenu v súťaži StartupAwards.sk.

Prevzaté/Viac informácií o prof. Miškovskom: Veda na dosah (CVTI SR)