EÚ plánuje investovať 9,2 miliárd na svoj vôbec prvý digitálny program

Európska komisia tento týždeň okrem návrhu programu Horizon Europe predložila aj návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa s investíciami vo výške 9,2 miliardy EUR, aby budúci dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 reagoval na narastajúce digitálne výzvy.

digital-europe

Návrh Komisie sa zameriava na päť oblastí:

  1. Superpočítače: Podpora vo výške 2,7 miliardy EUR bude smerovať do budovania a posilňovania supervýkonnej výpočtovej techniky a spracovania údajov v Európe, ktoré sú kľúčové pre rozvoj viacerých oblastí, od zdravotnej starostlivosti a energie z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. Touto finančnou podporou sa zabezpečí účinnejšie a rozsiahlejšie využívanie supervýkonnej výpočtovej techniky vo verejnom i v súkromnom sektore vrátane malých a stredných podnikov. Digitálna Európa sa bude snažiť zaviesť do rozpočtového roku 2022/2023 superpočítačovú a dátovú infraštruktúru svetovej úrovne s exaflopovými kapacitami (miliarda miliárd, t. j. 1018 výpočtov za sekundu) a do rozpočtového roka 2026/2027 so zariadeniami s kapacitou nad rámec exaflopového výkonu. EÚ tak bude disponovať vlastnými nezávislými a konkurencieschopnými technológiami a bude môcť pracovať so špičkovými aplikáciami a rozšíriť dostupnosť a využívanie supervýkonnej výpočtovej techniky. Plánované iniciatívy nadviažu na európsku stratégiu v oblasti superpočítačov, ktorá pomôže EÚ napredovať v mnohých oblastiach, od zdravotnej starostlivosti a energie z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť.
  2. Umelá inteligencia: Na rozšírenie umelej inteligencie do všetkých európskych hospodárskych a spoločenských sfér sa plánuje vynaložiť 2,5 mld. EUR. Tento rozpočet vychádza z európskeho prístupu k umelej inteligencii, ktorý bol predstavený 25. apríla 2018: jeho cieľom je maximalizovať prínos umelej inteligencie prostredníctvom zvýšených investícií, pričom sa zohľadnia sociálno-ekonomické zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia, a zabezpečí sa náležitý etický a právny rámec. Program Digitálna Európa zlepší prístup verejných orgánov a podnikov, najmä tých najmenších, k zariadeniam na testovanie a experimenty s umelou inteligenciou v členských štátoch. Vyššie investície na výskum a inováciu v rámci programu Európsky horizont sa zas postarajú o to, aby EÚ ostala na čele vedeckého a technického vývoja v oblasti umelej inteligencie. Komisia navrhuje vytvoriť spoločné „európske knižnice“ algoritmov dostupné pre všetkých, ktoré verejnému i súkromnému sektoru pomôžu určiť a získať tie najvhodnejšie riešenia pre ich potreby. V centrách digitálnej inovácie v celej EÚ budú k dispozícii otvorené platformy a prístup k priemyselným dátovým priestorom pre umelú inteligenciu, vďaka čomu budú mať malé podniky a miestni inovátori k dispozícii testovacie zariadenia a odborné znalosti.
  3. Kybernetická bezpečnosť a dôvera: Do ochrany digitálneho hospodárstva EÚ, spoločnosti a demokracie sa investujú 2 mld. EUR, ktoré sa vynaložia na zvyšovanie kybernetickej obrany a priemyselného odvetvia kybernetickej bezpečnosti EÚ, financovanie najmodernejšieho vybavenia a infraštruktúry, ako aj podporu rozvoja potrebných zručností a znalostí. Návrh nadviaže na širokú škálu opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré boli predložené v septembri 2017, a na prvé celoeurópske právne predpisy o kybernetickej bezpečnosti, ktoré nadobudli účinnosť v máji 2018.
  4. Digitálne zručnosti: Podporou vo výške 700 miliónov EUR sa zabezpečí, aby mala súčasná a budúca pracovná sila možnosť ľahko získať pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých kurzov odbornej prípravy a stáží na pracovisku, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt. V rámci programu Digitálna Európa sa budú v centrách digitálnej inovácie uskutočňovať cielené programy na pomoc malým a stredným podnikom a verejným správam, vďaka ktorým získa ich personál potrebné pokročilé zručnosti. Tie mu umožnia prístup k novým príležitostiam, ktoré ponúkajú superpočítače, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť.
  5. Zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach: Podporou vo výške 1,3 miliardy EUR sa zabezpečí digitálna transformácia verejnej správy a verejných služieb a ich interoperabilita v rámci celej EÚ a uľahčí sa prístup k technológiám a know-how pre všetky podniky, najmä malé a stredné podniky. Centrá digitálnej inovácie budú pre malé a stredné podniky a verejnú správu slúžiť ako jednotné kontaktné miesta (one-stop shops) poskytujúce prístup k technologickým poznatkom a experimentálnym zariadeniam a poskytnú aj poradenstvo na lepšie posúdenie digitálnej transformácie projektov. Sieť centier digitálnych inovácií sa podporí tak, aby zaistila čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe. Centrá digitálnej inovácie sú v súčasnosti jedným z kľúčových prvkov stratégie digitalizácie európskeho priemyslu.

Zdroj: Tlačová správa EK

Ďalšie informácie