Ako je organizovaný verejný výskum v krajinách OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila správu s názvom “How is research policy across the OECD organised?”, ktorá poskytuje systematické mapovanie riadenia verejného výskumov vo všetkých 35 krajinách OECD v období 2005-2017.

Popisuje, ako sa súkromné, verejné a vládne orgány podieľajú na tvorbe a implementácii politík týkajúcich sa verejne financovaného výskumu.

Kým mechanizmy financovania a koordinácie politík sa líšia, stratégie vo vede, technike a inováciách sú zavedené vo väčšine krajín a národné stratégie STI často zahŕňajú kvantifikovateľné ciele.

oecd-research-2018

Viac informácií:

Zdroj: TC AV ČR