Čerpanie peňazí EÚ dosiahlo ku koncu februára 22,57 %

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 28. februára tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,490 mld. eur. Predstavuje to 22,57 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu januára čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 69,53 mil. eur a miera o 0,45 percentuálneho bodu.

money-growth

Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom februára 688,22 mil. eur, čo je 26,45 % z alokácie 2,602 mld. eur. Medzimesačne je to viac o 15,56 mil. eur, resp. o 0,6 p. b. Oproti záveru minulého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o 27,69 mil. eur, alebo o 1,07 p. b. Objem 489 platných výziev, resp. vyzvaní ku koncu februára dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,020 mld. eur (97,36 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,626 mld. eur (55,78 % z alokácie).

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28. februáru je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 718,,87 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy – Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu februára 39,47 % (615,62 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 37,44 % (59,56 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 31,84 % (1,258 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 30,62 % (12,06 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 25,23 % (559,38 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 16,46 % (516,5 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 14,59 % (40,62 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 12,12 % (210,82 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 9,67 % (213,22 mil. eur z 2,204 mld. eur), OP Rybné hospodárstvo 4,24 % (669,34 tis. eur z 15,79 mil. eur), program Interreg SR – Rakúsko 2,65 % (2 mil. eur zo 75,89 mil.) eur a Interreg SR – ČR 2,53 % (2,28 mil. eur z 90,14 mil. eur).

Zdroj SITA, Prevzaté z PartnerskaDohoda.gov.sk