Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018

Začiatkom júla 2019 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o činnosti EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a o sledovaní programu Horizont 2020 v roku 2018.
Cieľom správy je poskytnúť stručný orientačná prehľad hlavných vykonaných opatrení v roku 2018.

Súhrn výsledkov. Do konca roka 2018 bolo v rámci programu Horizont 2020:

 • uzavretých spolu 679 výziev na predkladanie návrhov,
 • predložených bolo 191 731 oprávnených návrhov,
 • v ktorých sa žiadalo o finančný príspevok EÚ v celkovej výške 290,3 miliardy EUR.
 • z týchto návrhov bolo 23 250 vybraných na financovanie,
 • celková miera úspešnosti oprávnených návrhov bola v prvých piatich rokoch 12,13 %
 • do konca decembra sa podpísalo spolu 21 599 dohôd o grante, čo predstavuje rozpočtový príspevok vo výške 38,97 miliardy EUR.
 • účastníci v členských štátoch EÚ dostali v období rokov 2014 – 2018 celkovo 91,5 % finančných prostriedkov a zvyšná časť sa poskytla účastníkom z pridružených krajín (7,2 %) a z krajín mimo EÚ (1,3 %). Zatiaľ čo podiel účasti pridružených krajín (7,2 %) je v súlade s prijatými finančnými prostriedkami, podiel účasti krajín mimo EÚ je výrazne vyšší (3,9 %), z čoho vyplýva záujem o medzinárodnú otvorenosť, ktorý nezávisí od financovania.
 • organizácie vysokoškolského vzdelávania zostali na prvom mieste, pokiaľ ide o prijaté finančné prostriedky (39,8 %), a 25,9 % finančných prostriedkov EÚ z pilierov 2 a 3 sa poskytuje MSP.

Okrem iných aktivít, o ktorých sa dočítate priamo v správe, bola spustená prvá fáza pilotného projektu Európskej rady pre inováciu (EIC).

Skupina inovátorov na vysokej úrovni, ktorá bola vymenovaná, aby pomáhala komisárovi Moedasovi zriadiť EIC, vydala správu s názvom Funding-Awareness-Scale-Talent (FAST) (Financovanie – Povedomie – Veľkosť – Talent), v ktorej zdôraznila cesty na zlepšenie podpory pre inováciu vytvárajúcu trh v EÚ.

V súlade s odporúčaniami skupiny inovátorov na vysokej úrovni, pilotný projekt EIC začleňuje všetko relevantné financovanie inovácií v rámci programu Horizont 2020 do jednej schémy, ktorú tvorí nástroj pre MSP (SME Instrument), Fast Track to Innovation, FET Open a ceny programu Horizont.

Z tejto časti pracovného programu by sa malo podporiť až 1 000 projektov s celkovým rozpočtom 2,7 miliardy EUR. Jej vplyv sa bude hodnotiť na základe týchto ukazovateľov:

 • vznik nových trhov,
 • prilákanie súkromných investícií a
 • rast podporovaných podnikov.

Celú výročnú správu nájdete tu.