Čerpanie operačných programov za obdobie 2014-2020 je len na štvrtine. Výskum a inovácie nedosiahli ani osminu

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 782,91 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR (MF SR) funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.09.2019 schválené prostriedky vo výške 3 468,12 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 25,16%. Čerpanie OP Výskum a inovácie je len 12,07%!

esif-cerpanie-2019-09
Graf: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 v EUR. Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2019. Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR)

Zdroj: Tlačová správa MF SR (PDF). Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.09.2019 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.09.2019 v prílohe č. 2.