Ministerstvo zdravotníctva podporí tento rok 19 vedeckých projektov

Ministerstvo zdravotníctva podporí tento rok 19 vedeckých projektov zameraných na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva, najmä biomedicíny. Z rozpočtovej kapitoly MZ SR prerozdelí celkovo 3,1 mil. eur.

mzsr

Prostriedky boli schválené pre Lekársku fakultu Univerzitu Komenského v Bratislave, Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, Lekársku fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskú akadémiu vied, ako aj spoločnosť Multiplex DX, s.r.o..

V rámci „Výzvy 2019 v oblasti zdravotníctva na výskum a vývoj (R&D)“ ide o projekty zamerané na inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej, resp. precíznej medicíny, v oblastiach kardiovaskulárnych, metabolických, autoimúnnych, neurologických a onkologických chorôb, ktoré sú v súlade s prioritnými témami zakotvenými v Implementačnom pláne RIS3 v doméne č. 4: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

V kontexte „Výzvy 2019 v oblasti zdravotníctva na výskum a vývoj (ONKO)“ MZ SR podporí projekty v oblastiach onkologických chorôb ako sú kolorektálny karcinóm, karcinóm prsníka, pľúc a prostaty, malígne lymfómy, karcinóm pankreasu a nádory semenníkov, zakotvenými v Akčnom pláne č. 5: Podpora onkologického výskumu a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií pre pacientov, ktorý je súčasťou Národného onkologického programu.

Ambíciou MZ SR je ďalej pokračovať v tejto stratégii plánovanou výzvou 2020 na podporu rozvoja excelentného biomedicínskeho výskumu na Slovensku.

Zdroj: MZ SR