Ako pravidlá štátnej pomoci ovplyvňujú financovanie MSP

Cieľom tejto štúdie je komplexný prehľad pravidiel štátnej pomoci EÚ a ich vplyvu na malé a stredné podniky v období rokov 2014 – 2018 s cieľom zistiť, ktoré politické otázky predstavujú pre MSP najväčšie výzvy (vrátane sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií) a čo sú najlepšie dostupné postupy na riešenie týchto problémov.

state-aid-study-2019

Štúdia je pripravená na základe prehľadu literatúry, prieskumu medzi relevantnými zúčastnenými stranami z 27 členských štátov EÚ a piatich prípadových štúdií z krajín, ktoré boli vybrané na základe objektívnej metodológie s cieľom predstaviť problematické oblasti a osvedčené postupy – menovite Bulharsko, Grécko , Maďarsko, Taliansko a Fínsko.

Výsledky ukazujú, že napriek úsiliu o modernizáciu, predstavujú pravidlá EÚ o štátnej pomoci určité výzvy a nie sú úplne jasné pre riadiace orgány a podniky v mnohých členských štátoch.

V mnohých členských štátoch sa vyskytli ťažkosti týkajúce sa spôsobu uplatňovania pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s financovaním MSP. V mnohých prípadoch sa zistil nedostatok dostatočných odborných znalostí, pokiaľ ide o prípravu a skúsenosti expertov zodpovedných za uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v správach členských štátov.

Stiahnite si kompletnú správu tu (PDF)