Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik

Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur. Okrem týchto kritérií je dôležité aj vlastníctvo firmy a prepojenosť podnikov.

ppp-mhsr-2020

Pozrite si aktualizovanú príručku MH SR (PDF), ktorá prináša príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik.

Príručka EK pre používateľov k definícii MSP (PDF).