Smerovanie programu Horizont 2020 v roku 2020

Kolegovia z CVTI SR pripravili prehľad, ktorý sumarizuje hlavné oblasti záujmu programu Horizont 2020 v poslednom období jeho existencie, ako aj zmeny zavedené  na základe priebežného hodnotenia jeho fungovania.

H2020-Web

 • Program Horizont 2020 bude klásť väčší dôraz na prelomové inovácie vytvárajúce nové trhy
 • Dôraz sa kladie na zakomponovanie prierezových tém ako sú opatrenia v oblasti klímy a trvalo udržateľného rozvoja, rovnosti pohlaví a spoločensko-humanitných vied
 • Zvýšil sa počet dvoj-stupňových výziev
 • Jednotlivé pracovné programy sa zjednodušili a viac zacielili, pričom sa zavádza pilotná fáza preplácania oprávnených nákladov formou paušálnych súm
 • Racionalizuje sa financovanie výskumu a inovácií prostredníctvom zníženia počtu oblastí záujmu (tzv. focus areas)
 • Zvyšuje sa podpora medzinárodnej spolupráce
 • Ako silné priority tohto obdobia boli identifikované udržateľný rozvoj a opatrenia v oblasti klímy, čo zrýchli tempo investícií od týchto oblastí.
 • Program reaguje na potrebu znížiť rozdiely medzi úrovňou výskumu a inovácií medzi jednotlivými členskými krajinami ako aj regiónmi členských krajín zavedením novej témy v Pracovnom programe Veda s a pre spoločnosť
 • Jednou z priorít naďalej zostáva otvorenosť programu pre nových účastníkov, najmä MSP. V tejto súvislosti sa bude špeciálnymi aktivitami podporovať agenda tzv. Open Science.
 • Naďalej sa bude vo všetkých pracovných programoch klásť dôraz na zodpovedný výskum a inovácie (Responsible Research & Innovation).

Na toto obdobie sa identifikovalo 5 priorít, na ktoré sa sústredí veľká časť rozpočtu programu:

 • Vyššie investície do trvalo udržateľného rozvoja a výskumu a inovácií v súvislosti s klímou
 • Integrácia digitalizácie vo všetkých priemyselných technológiách a spoločenských výzvach
 • Podpora medzinárodnej V&I kooperácie s cieľom zvýšiť zapojenie tretích krajín do programu
 • Posilnenie odolnosti spoločnosti (napr. voči kyber zločinu, tlaku migrácie, bezpečnostným hrozbám, terorizmu a i.)
 • Inovácie vytvárajúce trh: hlavným nástrojom tejto priority bude najmä Európska inovačná rada (EIC), ktorá sa zameriava v prvom rade na podporu inovatívnych MSP s potenciálom rýchleho škálovania na EÚ resp. globálnej úrovni. Ďalej sa v tomto období plánuje lepšia podpora prostredníctvom cien a iných foriem podpory, ktoré nenarúšajú trh, lepšia interakcia EIC s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie resp. Znalostnými inovačnými spoločenstvami (EIT/KICs) a sieťou EUREKA.

Prevzaté/viac informácií: CVTI SR