Prečo a ako malé a stredné podniky chránia svoje duševné vlastníctvo

V presadzovaní inovácií zohráva duševné vlastníctvo kľúčovú úlohu, lebo tým, ktorí do inovácií investujú čas, úsilie a peniaze, ponúka spôsob, ako ich chrániť a ťažiť z nich. Pozrite sa na zhrnutie stavu a motívov ochrany duševného vlastníctva európskymi MSP, ako ich vo svojej štúdii pripravilo EUIPO.

euipo-trademarks-2020

V rámci spoločného projektu úradu EUIPO a Európskeho patentového úradu (EPO) s názvom Rýchlo rastúce podniky a práva duševného vlastníctva (High-growth firms and intellectual property rights) sa zistilo, že v prípade MSP so zapísanými právami duševného vlastníctva je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlo rastúcou firmou. V prípade podnikov, ktoré vlastnia celý súbor práv duševného vlastníctva, je ešte pravdepodobnejšie, že dosiahnu vysoký rast.

Uskutočnilo sa spolu 8 349 rozhovorov so zástupcami MSP, ktoré pôsobili v rôznorodých odvetviach, mali rôznu veľkosť a pochádzali z rôznych krajín. V prípade väčšiny analýz zahrnutých do tejto správy sú MSP rozdelené do dvoch podskupín: podniky, ktoré uviedli, že vlastnia práva duševného vlastníctva (4 401), a podniky, ktoré uviedli, že nevlastnia práva duševného vlastníctva (3 948).

Inovácie sú pre hospodársky rast zásadné a väčšina MSP (58 %) sa vyhlasuje sa inovatívne. Je pravdepodobnejšie, že vlastníci duševných práv budú inovatívni: 73 % z nich sa považuje za inovatívnych v porovnaní so 42 % tých, ktorí práva duševného vlastníctva nevlastnia. Väčšina inovácií sa týka vývoja nových produktov. V tejto oblasti sa podujalo na inovácie 63 % vlastníkov práv duševného vlastníctva oproti 31 % tých, ktorí práva duševného vlastníctva nevlastnia.

euipo-sme-scoreboard-2019-01
Porovnanie významu, ktorý vlastníci práv duševného vlastníctva pripisujú ochranným opatreniam (2016 – 2019). Zdroj: EUIPO

Jedným z hlavných faktorov intenzívnejšieho využívania práv duševného vlastníctva je, že sa zlepšuje pochopenie výhod, ktoré z nich plynú. Medzi hlavné dôvody, prečo sa MSP vlastniace práva duševného vlastníctva rozhodli pre zápis týchto práv, patrili zabránenie kopírovaniu (59 %), zvýšenie právnej istoty (58 %), ako aj zlepšenie obrazu a zvýšenie hodnoty spoločnosti (36 %). Ak ich analyzujeme podľa veľkosti spoločnosti, v prípade MSP ostáva poradie rovnaké. Mikrosubjekty však kladú väčší dôraz na dôležitosť právnej istoty než na zabránenie kopírovaniu.

euipo-sme-scoreboard-2019-02
Hlavné dôvody pre zápis práv duševného vlastníctva podľa veľkosti spoločnosti. Zdroj: EUIPO

Subjekty, ktoré nemajú zapísané práva duševného vlastníctva, uviedli, že hlavným dôvodom, prečo zápis nevykonali, boli nedostatočné znalosti o tom, čo je duševné vlastníctvo a aké má výhody. Percento respondentov uvádzajúcich tento dôvod sa zvýšilo z 25 % v roku 2006 na 38 % v roku 2019. V skutočnosti by 61 % tých, ktorí nevlastnia práva duševného vlastníctva, o zápise uvažovalo, keby tieto práva lepšie pochopili. Druhý najčastejší dôvod pre nevykonanie zápisu práv v roku 2019 je altruistickejší – 21 % MSP si prialo, aby ich inovácie boli bezplatne dostupné všetkým, ktorí by ich chceli využiť.

euipo-sme-scoreboard-2019-03
Hlavné dôvody uvádzané subjektmi, ktoré nevlastnia práva duševného vlastníctva, pre nevykonanie zápisu týchto práv. Zdroj: EUIPO

Pokiaľ ide o komerčné využitie, 24 % respondentov s právami duševného vlastníctva podpísalo licenciu zahŕňajúcu práva duševného vlastníctva a 71 % z nich udelilo licenciu na svoje práva inými organizáciám. Hlavnými dôvodmi takýchto krokov bol záujem o získanie ďalších príjmov (27 %) a rozšírenie podnikania do nových oblastí (nových odvetví alebo nových zemepisných oblastí) bez toho, aby im vznikli súvisiace náklady (23 %).

euipo-sme-scoreboard-2019-04
Šesť hlavných dôvodov vlastníkov práv duševného vlastníctva na udelenie licencie na ich práva. Zdroj: EUIPO

Počet MSP, ktoré pocítili ujmu z porušenia práv duševného vlastníctva, sa v uplynulých troch rokoch znížil z 31 % v roku 2016 na 24 % v roku 2019. Porušenie sa najčastejšie týkalo ochranných známok (48 %), a po nich nasledovali patenty (24 %). Medzi najčastejšie uvádzanými dôsledkami porušenia práv duševného vlastníctva boli strata na obrate (33 %) a poškodenie povesti (27 %).

Vzhľadom na ujmu, ktorú môže porušenie práv duševného vlastníctva spôsobiť, skutočnosť, že takmer polovica (48 %) MSP stále neprijíma žiadne opatrenia na zabránenie porušovania práv duševného vlastníctva iných spoločností, vyvoláva znepokojenie. Podniky, ktoré ich prijímajú, sa najčastejšie rozhodnú pre konzultácie s právnymi poradcami (16 %) a vykonávajú prieskum na internete (12 %).

euipo-sme-scoreboard-2019-05
Porovnanie opatrení prijatých MSP s cieľom zabrániť porušovaniu práv duševného vlastníctva tretích strán. Zdroj: EUIPO

Stiahnite si kompletnú štúdiu (PDF v angličtine)