Z eurofondov EŠIF sme zatiaľ vyčerpali len tretinu. Zazmluvnené sú skoro tri štvrtiny

Ku dňu 31.05.2020 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 5,07 mld. EUR, čo predstavuje 33,06 % z celkovej alokácie.

Ku dňu 31.05.2020 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 11,06 mld. EUR, čo predstavuje 72,07 % z celkovej alokácie.

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (15,34 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.05.2020 finančné prostriedky vo výške 17,70 mld. EUR, čo predstavuje 115,68 % z celkovej alokácie.

Implementácia EŠIF k 31.05.2020 (PDF)

Prevzaté z: Partnerskadohoda.gov.sk