Podpora a služby pre držiteľov Seal of Excellence v oblasti patentovania pokračuje piatou výzvou

Držitelia Seal of Excellence schémy SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) môžu stále využiť služby projektu IPA4SMEs pre oblasť práv duševného vlastníctva (DV). Ide o úhradu časti nákladov na ochranu duševného vlastníctva a právnu pomoc pri prihlasovaní patentov. Najbližšia uzávierka je 25. júna 2020.

ipa4smes

Medzinárodný projekt IPA4SME implementovaný v rámci programu COSME ponúka firmám, ktoré podávali projektový návrh do schémy SME Instrument/EIC Accelerator a získali Seal of Excellence možnosť prefinancovať časť nákladov na pre-diagnostiku duševného vlastníctva, či prihlášku na európsky patent. O podporu môžu žiadať aj firmy, ktoré získali financovanie v rámci SME Instrument fáza 1.

Nie všetky služby sú dostupné pre firmy zo všetkých krajín programu COSME.

Slovenské firmy sa majú možnosť uchádzať o nasledovné služby  do kumulatívnej výšky 15000 EUR na jednu firmu:

  • kofinancovanie nákladov na podanie európskej patentovej prihlášky do výšky 75%, maximálne do výšky 2500 EUR na jednu prihlášku
  • kofinancovanie nákladov na patentového zástupcu do výšky 50% na každú patentovú prihlášku, maximálne do výšky 2000 EUR. Patentový zástupca musí byť oprávnený konať pred Európskym patentovým úradom. Zoznam oprávnených slovenských patentových zástupcov je k dispozícii na tomto odkaze.

Podporu môže firma získať na podanie až 5 rôznych patentových prihlášok.

Výzva na podávanie žiadostí o túto podporu je otvorená do štvrtka 25.6.2020. Rozhodnutie o výbere príjemcov podpory bude firmám oznamované e-mailom približne v polovici júla 2020. Na uplatnenie kofinancovania je potrebné zrealizovať podanie prihlášky do 4 mesiacov od rozhodnutia o udelení podpory z projektu IPA4SME. Podpora sa nevzťahuje na prihlášky podávané pred rozhodnutím o udelení podpory.

Viac informácií o výzve je k dispozícii na webovej stránke projektu IPA4SME.

Zdroj: CVTI SR