Grantová výzva na centrá EUROPE DIRECT na obdobie 2021-2025

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov, ktorí budú prevádzkovať centrá EUROPE DIRECT v období 2021 – 2025. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo im umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT.

europe-direct-map0

Centrá EUROPE DIRECT aktívne a nepretržite zapájajú občanov, aby zaistili ich väčšie stotožnenie sa s európskym projektom. Prostredníctvom organizovania informačných činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT umožňujú občanom zapájať sa do diskusie o európskych témach, uskutočňovať informované rozhodnutia o budúcnosti EÚ a účastniť sa tak na európskom demokratickom procese.

Aktuálne centrá ED na Slovensku

Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2020. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete tu.

Úlohy centier EUROPE DIRECT si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, seminárov pre školy, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie, po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, inými sieťami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.

Viac informácií o výzve