Horizont Európa: Ako vytvoriť rozpočet projektu (Video)

Kolegovia z Technologického centra AV ČR vytvorili video k rozpočtu projektu v projektovej žiadosti. Video je využiteľné pre najčastejšie typy projektov (RIA, IA, a CSA) v programe Horizont Európa. Zostavovanie rozpočtu v iných typoch akcií sa môže líšiť.

Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA 3 – ČR v európskom výskumnom priestore 3 (LTI 18020) financovaného MŠMT ČR z programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.