Horizont 2020 RISE: Projekty prostredníctvom stáží (aj pre firmy)

Chceli by vaši zamestnanci získať skúsenosti v inom pracovnom prostredí (akademickom či súkromnom sektore) alebo v inej krajine? Z programu výmeny zamestnancov v oblasti výskumu a inovácií (RISE) sa financujú krátkodobé výmenné pobyty zamestnancov s cieľom ich profesionálneho rozvoja prostredníctvom kombinácie vedeckej excelentnosti a skúseností z iných krajín a sektorov. Program RISE umožňuje väčšiu interakciu medzi univerzitami a firmami v Európe a na celom svete.

Schéma RISE (Research and Innovation Staff Exchange) je súčasťou aktivít Marie Sklodowska-Curie Actions v programe Horizont 2020 a je nasledovníkom schémy IAPP zo 7. rámcového programu.

 

Kto môže požiadať o financovanie?

Táto akcia je určená pre organizácie, ako sú univerzity, výskumné centrá alebo spoločnosti, ktoré navrhujú krátkodobú výmenu svojich zamestnancov. Návrhy by mali zahŕňať najmenej troch partnerov, ktorými môžu byť univerzity, výskumné inštitúcie alebo organizácie z neakademického prostredia. Vítaná je aj účasť malých a stredných podnikov (MSP).

Partnerské organizácie by mali byť z troch rôznych krajín. Najmenej dve z nich by mali byť z EÚ alebo zo skupiny pridružených krajín. Zapojiť sa môžu partneri z celého sveta. Výmena zamestnancov medzi krajinami EÚ a pridruženými krajinami sa musí uskutočniť na medzisektorovom základe. Pri celosvetových partnerstvách sú možné výmeny v rámci jedného sektora.

Partneri navrhnú spoločný projekt. Návrhy by mali vyzdvihnúť príležitosti na vytváranie sietí, výmenu poznatkov a rozvoj zručností pracovníkov.

Vyslanie môžu absolvovať výskumní pracovníci zo všetkých krajín na ktoromkoľvek stupni kariéry (od postgraduálnych študentov po skúsených výskumných pracovníkov). Zamestnanci pracujúci v riadiacich, technických alebo administratívnych funkciách môžu byť tiež vyslaní.

 

Na čo všetko sa dá financovanie využiť?

Grant pokrýva náklady na vyslanie zamestnancov na obdobie od jedného mesiaca do jedného roka. Kandidáti musia byť zapojení do výskumných a inovačných činností aspoň šesť mesiacov pred začiatkom vyslania. Po skončení vyslania sa vracajú späť do domovskej organizácie, aby mohli odovzdávať svoje poznatky ďalej.

Financovanie projektu v rámci programu RISE môže trvať maximálne štyri roky.

 

Najbližšie termíny uzávierok sú:

 

Kontakt za SR:

Iveta Hermanovská
NCP Akcie Marie Skłodowska – Curie
Telefón: +421 2 69253 164-5
Mobil: +421 917 733 513
E-mailová adresa: iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Adresa: Lamačská cesta 8/A, Bratislava

msca_rise

Informácie prevzaté z portálu Európskej komisie Marie Sklodowska-Curie Actions.