Financovanie pre spoluprácu výskumníkov v Dunajskom regióne

Pre výskumníkov zo Slovenska, Rakúska, Česka a Srbska je do 30.9.2016 otvorená výzva na predkladanie návrhov na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce v Dunajskom regióne. Projekty sú určené na pokrytie mobilitných výdavkov.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) na základe Programu na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaného dňa 14.7.2016 medzi Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a financií Rakúska, Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky, Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.

Ciele výzvy:

  • Prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobilít výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
  • Prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
  • Podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce; a
  • Poskytnúť možnosť pre mladých výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky vo vyššie uvedených krajinách spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Viac informácií a dokumenty.

Informácia prevzatá zo stránky APVV.

danube