Ako je to s ochranou životného prostredia na Slovensku

Európska komisia prijala 6. februára 2017 „Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov“. Spolu s členskými štátmi chce Komisia riešiť príčiny medzier vo vykonávaní predpisov a hľadať riešenia problémov skôr, ako sa stanú urgentnými. 

Podľa najnovšieho hodnotenia Komisie sú pre Slovensko hlavnými výzvami v oblasti životného prostredia:

  • Zlepšenie odpadového hospodárstva, najmä lepšie využívanie recyklácie, zavádzanie separovaného zberu a menšie využívanie skládok.
  • Zlepšenie kvality ovzdušia v dôležitých regiónoch krajiny, predovšetkým v Bratislave a Košiciach. (patrí tu aj vyradenie environmentálne škodlivých dotácií na hnedé uhlie).
  • Zlepšenie vodného hospodárstva, najmä v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi, ale aj v rámci prístupov k poľnohospodárstva (znečistenie pôdy dusičnanmi) a k modernejšiemu spracovaniu odpadových vôd.

Na Slovensku sa však vyskytuje niekoľko prekážok pre obehové hospodárstvo a ekologické inovácie. Vo všeobecnosti aj naďalej prevláda značné podfinancovanie výskumu a inovácií. Na Slovensku sú namiesto spoločností hlavnými zdrojmi financovania výskumu a vývoja verejný sektor a štrukturálne fondy EÚ . Nedostatočný trhový dopyt po inováciách a nízka úroveň verejného povedomia o ekologických inováciách predstavujú ďalšie prekážky.

enviro2017

Viac info o hodnotení pre Slovensko nájdete tu.

Tlačová správa EK.

Prevzaté z Europa.sk.