5 scenárov budúceho vývoja EÚ

Päť možných scenárov vývoja Európy: pokračovanie v súčasnom smere, len spoločný trh, koalícia záujemcov o rozvoj, zefektívnenie vybraných oblastí či zdieľanie síl a rýchlejšie napredovanie – zvažuje Biela kniha (White Paper), ktorý bude podkladom k Rímskemu samitu EU27 25.3.2017.

Biela kniha načrtáva päť scenárov, z ktorých každý poskytuje pohľad na možný stav Únie do roku 2025 v závislosti od toho, ako sa Európa rozhodne. Scenáre zahŕňajú spektrum možností a majú ilustračný charakter. Vzájomne sa nevylučujú ani neprinášajú vyčerpávajúce riešenia.

 • Scenár 1: Pokračovanie v súčasnom smerovaní – EÚ-27 sa sústredí na presadzovanie svojho pozitívneho programu reforiem v duchu dokumentu Komisie s názvom Nový začiatok pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vyhlásenia, ktoré v roku 2016 schválilo všetkých 27 členských štátov. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:
  • Európania môžu používať automatizované a sieťovo prepojené automobily, ale môžu čeliť rôznym problémom pri cestách do zahraničia, lebo ešte neboli odstránené všetky právne a technické prekážky.
  • Európania sa pri cestovaní cez hranice v prevažnej väčšine prípadov nemusia zastavovať na kontrolách. Posilnené bezpečnostné kontroly však znamenajú, že na letiská a vlakové stanice treba prichádzať s veľkým časovým predstihom.
 • Scenár 2: Iba jednotný trh – EÚ-27 sa postupne zameria len na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:
  • Prekračovanie hraníc pri podnikaní alebo cestovaní je sťažené pravidelnými kontrolami. Nájsť si prácu v zahraničí je zložitejšie a prenos dôchodkových práv do inej krajiny nie je zaručený. Ľudia, ktorí ochorejú v zahraničí, musia hradiť vysoké účty za zdravotnú starostlivosť.
  • Európania sa zdráhajú využívať sieťovo prepojené autá z dôvodu absencie pravidiel a technických noriem na úrovni EÚ.
 • Scenár 3: Tí, ktorí chcú, robia viac – EÚ-27 bude pokračovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac vo vybraných oblastiach, ako napríklad obrana, vnútorná bezpečnosť a sociálne veci. Vznikne jedna alebo viac „koalícií ochotných“. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:
  • 15 členských štátov zriadi policajný a sudcovský zbor na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Bezpečnostné informácie sa vymieňajú okamžite, keďže vnútroštátne databázy sú plne prepojené.
  • Sieťovo prepojené automobily sa vo veľkom rozsahu využívajú v 12 členských štátoch, ktoré súhlasili s tým, že zosúladia svoje pravidlá o zodpovednosti a technické normy.
 • Scenár 4: Menej, ale efektívnejšie – EÚ-27 bude vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, bude menej aktívna. Pozornosť a obmedzené zdroje sa sústredia na vybrané oblasti. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:
  • Európsky telekomunikačný úrad bude mať právomoc uvoľniť určité frekvencie pre cezhraničné komunikačné služby, ako napríklad tie, ktoré používajú inteligentné automobily. Bude tiež chrániť práva používateľov mobilných sietí a internetu, nech sú kdekoľvek v EÚ.
  • Nová európska agentúra pre boj proti terorizmu pomáha pri odrádzaní od závažných útokov a ich prevencii vďaka systematickému sledovaniu a nahlasovaniu podozrivých osôb.
 • Scenár 5: Oveľa viac spoločne – Členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia na všetkých úrovniach. Rozhodnutia na európskej úrovni sú prijímané rýchlejšie a promptne sa vykonávajú. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:
  • Občania Európskej únie, ktorí si želajú podať sťažnosť v súvislosti s navrhovaným projektom veterných turbín v ich regióne, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ, nemôžu kontaktovať zodpovedný orgán na národnej úrovni, keďže im povedia, aby sa obrátili na príslušné európske orgány.
  • Sieťovo prepojené automobily sa po Európe pohybujú neobmedzene vďaka spoločným celoeurópskym pravidlám. Vodiči sa môžu pri zavádzaní pravidiel spoľahnúť na agentúru EÚ.

futureofeu

Zdroj/Viac informácií

Text prevzatý z tlačovej správy EK IP-17-385.