Zazmluvňovanie projektov pre univerzitné vedecké parky a výskumné centrá

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.

Prvá zmluva o poskytnutí NFP je v rámci tejto výzvy podpísaná s Univerzitou Komenského v Bratislave.

V marci pokračuje uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP aj v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) s celkovou alokáciou 17,7 milióna eur na výzvu.

Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

Zdroj: MŠVVaŠ SR