Predĺženie a navýšenie výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch predlžuje trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z 28. februára 2017 na 31. marca 2017. Zároveň sa zvyšuje celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu na 67,8 milióna eur zo zdrojov Európskej únie.

Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pričom minimálna suma žiadanej podpory je 50 000 € (zdroje Európskej únie), maximálna 200 000 € (zdroje Európskej únie).

Z nenávratného finančného príspevku môžu financovať napríklad nákup technológií a softvérov, úpravu interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, marketingové aktivity, prenájom priestorov a technológií, či kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií.

Bratislavský kraj si prerozdelí 2 000 000  € (zdroje Európskej únie), ostatné regióny Slovenska 65 860 548 € (zdroje Európskej únie).

Zdroj / viac informácií: Ministerstvo kultúry SR