Veľká analýza výsledkov a TOP 10 slovenských firiem v Horizonte 2020

Slovenské organizácie sa účastnia takmer dvoch stoviek projektov financovaných prestížnym programom EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Spolu získali financie vyše 60 miliónov eur. Takmer polovica z tejto sumy ide pre firmy. Nižšie uvádzam kumulatívny prehľad o doterajších výsledkoch a rebríček tých najlepších firiem na Slovensku…

Ako pozitíva, v porovnaní so stavom spred pol roka, hodnotím zvýšenie počtu výskumných projektov na úkor podporných. Aktívnu účasť slovenských organizácií v spoločných technologických iniciatívach (JTI – až 33 účastí). Zaujímavá je aj účasť priemyselného sektora (firiem), ktorá tvorí takmer polovicu celkovej účasti SR z hľadiska pridelených prostriedkov. Firmy získali dokonca viac prostriedkov ako všetky univerzity a ústavy SAV spolu!

Zo zásadných negatív by som spomenul nízke zapojenie SAV a univerzít (s výnimkou veľkého projektu “Centre for functional and surface-functionalized glasses” Trenčianskej univerzity), okrajovú pozíciu slovenských účastníkov v konzorciách a tiež nízku úspešnosť v SME Instrument spôsobenú obrovským záujmom firiem (pozn. analýza nezahŕňa prvý slovenský projekt z SME Instrument fázy 2, ktorý je v procese prípravy zmluvy).

UPOZORNENIE: Štatistiky sú spracované na základe údajov z ECORDA – databázy projektov uzavretých do februára 2017 (teda neobsahujú dáta o projektoch, ktorých zmluvy boli uzavreté po tomto termíne).

Rýchly pohľad na štatistiku Slovenska:

 • 125 slovenských organizácií zapojených do projektov
 • z celkového počtu je 44% MSP
 • 246 úspešných slovenských účastí (niektoré organizácie majú viac projektov)
 • 198 projektov zo slovenskou účasťou
 • 1841 podaných projektov so slovenskou účasťou
 • priemerná úspešnosť SR je 10% (ako podiel žiadaných a pridelených finančných prostriedkov), pre porovnanie úspešnosť EÚ28 je 13,7%
 • účasť slovenských firiem dosahuje až 46% celkových prostriedkov z EÚ pre SR
 • kumulatívny príspevok z EÚ pre slovenské organizácie: 62,8 mil. eur
 • priemerný príspevok na slovenskú organizáciu: 255 tisíc eur
 • priemerný podiel na celkovom príspevku pre slovenských partnerov v projektoch s účasťou organizácií zo SR: 4 %
 • priemerný celkový počet partnerov na projekt so slovenskou účasťou: 15,6

Zopár grafov prezentujúcich štruktúru projektov:

H2020_2017-02_Projekty
GRAF 1 (hore): Podiel typu projektu na celkovom počte účastí a príspevku EÚ slovenských organizácií – RIA (výskumno-inovačné projekty), IA (inovačné projekty), SMEINST (Nástroj pre MSP), MSCA (stáže a projekty na rozvoj ľudských zdrojov vo výskume), ERC (Európska výskumná rada), COFUND (kofinancovanie spoločných programov), CSA (koordinačné a podporné projekty). Spracovanie: Ivan Filus, na základe ECORDA (02/2017)

H2020_2017-02_Prijemci
GRAF 2 (hore): Zastúpenie jednotlivých typov organizácii na celkovej účasti SR (na základe počtu účastí a príspevku EÚ). Spracovanie: Ivan Filus, na základe ECORDA (02/2017)

TOP 10 firiem podľa príspevku z rozpočtu programu Horizont 2020:

 1. ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
 2. FARMA OBORIN s.r.o.
 3. BAVENIR s.r.o.
 4. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES s.r.o.
 5. INTERSOFT a.s.
 6. BROADBIT ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.
 7. VOLTIA a.s.
 8. MICRONIC a.s.
 9. MONDELEZ European Business Services Centre s.r.o.
 10. VUJE a.s.