NR SR schválila novelu zákona o eurofondoch. Má odbúrať byrokraciu

Právna úprava zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Novela zákona začne platiť od 1. júna tohto roka.

Právna úprava zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov, ktoré budú určené percentuálnou sadzbou z priamych výdavkov projektu.

Novela tiež zohľadňuje pripomienky zástupcov verejnosti vznesené počas pripomienkového konania. Pre všetky riadiace orgány zavádza povinnosť zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. V každom z monitorovacích výborov tak budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa podľa úradu zvýši transparentnosť a dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.

Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci im ÚPVII vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Ondreja Dostála (SaS). Údaje z Informačného systému pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa budú zverejňovať rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako sa budú zverejňovať údaje z informačného monitorovacieho systému.

Zdroj/Viac informácií: TERAZ.sk