Aký je rozdiel medzi pojmami: Dissemination, Communication a Exploitation v programe Horizont 2020?

Pri príprave projektov do programu Horizont 2020 (najmä tých, ktoré obsahujú inovačný element) sa určite stretnete s trojicou pojmov, ktoré súvisia s komunikáciou s externým prostredím a argumentujú sa v časti Dopad (Impact) návrhov projektov. Ide o pojmy Dissemination, Communication a Exploitation. Poďme sa bližšie pozrieť, čo znamenajú…

comm-diss-expl-h2020

Dissemination znamená rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch vybraným cieľovým skupinám. Má tri dôležité ciele – vytvoriť povedomie, vytvoriť porozumenie a podporiť akciu. Plánuje sa vo forme „plánu pre rozširovanie“ (dissemination plan) a mal by obsahovať základné prvky ako prečo, čo, ako, komu, kedy a kde sa budú informácie poskytovať. Rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch sa realizuje počas i po skončení projektu, napr. účasťou na vedeckých konferenciách či špecifickými pracovnými skupinami (peer review).

Communication je propagácia projektu a jeho výsledkov. Realizuje sa najmä počas implementácie projektu a príkladmi môžu byť letáky, brožúry, tlačové správy či webstránka.

Exploitation je pojmom používaným pre komerčné využívanie výsledkov projektu (produktov, služieb, technológií, procesov) na trhu. Synonymom by mohla byť komercializácia. Tá môže začať už počas projektu a samozrejme realizuje sa (najmä) po jeho skončení. Súčasťou komercializácie je prístup na trh (primárny vstup i následná replikácia trhu), spôsob predaja, predajné  stratégia, vrátane marketingu.

Dôležité zdroje: 

Inšpirácia / Viac informácií: