Foresight ako nástroj stratégie rozvoja firiem

Cieľom foresight-u je vytvoriť akýsi všeobecný rámec spektra možností budúceho vývoja a umožniť vhľad do povahy vplyvov rôznych trendov, procesov, či tendencií, ktoré sú relevantné pre určitú skupinu ľudí zaoberajúcich sa spoločnou témou či problémom (výrobná stratégia, výskumná politika, plán investícií, bezpečnosť atď .). Robí tak prostredníctvom ich analýzy, vzájomného prepájania, re-definovania a diskusie.

Brožúra je jedným z výstupov projektu “Mobilising corporate Foresight potential among V4 countries (FOR_V4)” a je určená predovšetkým pre zástupcov firiem a súkromných spoločností. Zoznamuje čitateľa s konceptom Foresight a jeho schopnosťou poskytovať systematickú a empirickú podporu procesu strategického zamerania firmy. Ďalej definuje nastavenie organizácie a procesov vo vnútri firmy, ktoré sú v rámci zavádzania Foresight žiadúce. Súčasťou brožúry je aj dotazník, prostredníctvom ktorého si firmy alebo organizácie môžu zhodnotiť svoju spôsobilosť a úroveň procesov v oblasti Foresight a strategického plánovania.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu (Zdroj: TC AV ČR)