MH SR predstavilo balík 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Po avizovaných prvomájových sociálnych balíčkoch vlády sa bude snáď aj niečom vychádzať v ústrety podnikateľom. Minister hospodárstva Peter Žiga predstavil balík vyše troch desiatok krokov, ktoré zjednodušia podmienky na podnikanie na Slovensku. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom súčinnosti a konsenzu MH SR a viacerých rezortov, inštitúcií a podnikateľskej sféry, by mala vláda prerokovať na začiatku júla. Podnikateľskému sektoru by mali ročne ušetriť vyše 44 miliónov eur. 

Prijatie opatrení by malo podnikateľskému sektoru ušetriť ročne viac ako 44 miliónov eur – 14 miliónov na priamych finančných nákladoch, takmer 18 miliónov na nepriamych, a 12 miliónov na administratívnych nákladoch. Opatrenia sú rozdelené do piatich prioritných oblastí: Zamestnávanie, Služby verejnej správy, Konkurencieschopnosť, Dane a Podpora podnikania. Navrhované riešenia prioritných problémových oblastí, zameranie a štruktúra opatrení, vytvárajú dostatočný priestor na ďalšiu efektívnu koordináciu a účinnú spoluprácu ministerstiev s podnikateľským sektorom. Opatrenia obsahujú popis súčasného stavu, najmä príslušných paragrafových znení zákonov, či praktického uplatňovania regulácie, dôvod prečo sa opatrenie navrhuje, samotné znenie opatrenia, termín jeho plnenia, zodpovedného gestora a prínos opatrenia pre podnikateľské prostredie. Vzhľadom na princíp účelnosti a efektivity vynaložených zdrojov sa navrhuje vo viacerých oblastiach vypracovanie analýzy, resp. prehodnotenie súčasného stavu. Na základe výsledkov príde návrh konkrétnych opatrení, o ktorých sa bude diskutovať a predložené budú v ďalšom období.

Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní z pôsobnosti ministerstva práce, ministerstvo zdravotníctva pripravilo prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác.

Úrad geodézie, kartografie a katastra navrhol zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností, rezort dopravy a výstavby aj zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia, či  zjednodušenie procesov povoľovania stavieb menšieho rozsahu. V spolupráci so Štatistickým úradom navrhli tiež zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Ministerstvo vnútra prehodnotí  možnosť viazať evidenčné číslo vozidla trvalo na vozidlo bez ohľadu na zmenu okresu a v spolupráci s úradom vicepremiéra pre investície a informatizáciu navrhuje zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ministerstvo financií navrhuje prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu FO a PO a spolu s rezortom školstva zvýšiť superodpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 %.  MŽP SR navrhuje znížiť administratívnu záťaž podnikateľov súvisiacu so zákonom o odpadoch  elektronickým vykazovaním odpadu.

Ministerstvo hospodárstva navrhuje okrem iného zabezpečiť prevádzkovanie webstránky o možnostiach  prístupu k financovaniu podnikov a vypracovať nový zákon o investičnej pomoci.

Prevzaté / Viac informácií v tlačovej správe MH SR.