Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Na konci mája zverejnila Európska komisia strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020, v ktorom nájdete množstvo zaujímavých informácií, analýz a odporúčaní pre ďalší rámcový program. Z vyše 24 tisíc návrhov projektov podaných do júla 2016 získalo financovanie 1871. V tomto článku vyberám dôležité informácie, ktoré sa týkajú iniciatívy SME Instrument, ktorá financuje perspektívne MSP pri uvádzaní ich inovatívnych produktov na trh.

Zhrnutie výsledkov SME Instrument (spracovanie dát do júla 2016):

 • 24 466 podaných návrhov (74,5% pre fázu 1 a 25,5% pre fázu 2);
 • 5 124 návrhov prešlo hodnotiacimi kritériami (signifikantne lepšie pripravené boli návrhy pre fázu 2, kde hodnotiacimi kritériami prešlo až 37,7%, kým vo fáze 1 to bolo len 15,2%);
 • takmer 40% všetkých návrhov boli opätovné podania (resumbissions) – či už podania tých istých návrhov alebo iných projektov tou istou firmou, prvé podania malo 61,9% návrhov vo fáze 1 a 58,8% vo fáze 2;
 • 1 871 projektov získalo financovanie;
 • priemerná úspešnosť návrhov je 7,6%;
 • nové členské krajiny (EÚ-13) boli výrazne menej úspešné ako firmy zo starých členských krajín (EÚ-15) – firmy z EÚ-13 získali len 8,4% finančných prostriedkov, kým firmy z EÚ-15 získali až 85,7% (zvyšok je rozdelený medzi krajiny asociované k H2020);
 • 5 najúspešnejších aj najaktívnejších krajín (Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Nemecko a a Francúzsko) získalo spolu viac ako polovicu rozdelených prostriedkov (58%);
 • v pomere financovaných projektov na počet obyvateľov sú najúspešnejšie krajiny: Estónsko, Slovinsko, Dánsko, Írsko a Fínsko;
 • najúspešnejšie krajiny sú Írsko, Dánsko, Švédsko a Estónsko, ktorých miera úspešnosti presahuje 11,5%;
 • vo všetkých oblastiach je výrazný pretlak počtu podaných návrhov v porovnaní s možnosťou financovania (oversubscription) – najviac v oblasti klímy a životného prostredia (26,7), inovácie biznis modelu (21,2), vesmírnych technológií (18,6), IKT (16,1) a potravín a poľnohospodárstva (14%).

Výsledky Slovenska podľa štúdie:

 • slovenské firmy podali 214 návrhov projektov do fázy 1 a 77 do fázy 2;
 • financovanie získalo 8 firiem vo fáze 1;
 • úspešnosť slovenských návrhov vo fáze 1 je 2,8%;
 • priemerná úspešnosť slovenských návrhov (v pomere žiadaných a získaných financií) je len 0,3%.

Počet firiem, ktoré podali projekt do SME Instrument (zdroj: Technopolis):

smeinst_interimeval_statssubmissionbycountry

Počet firiem, ktoré získali financovanie z SME Instrument (zdroj: Technopolis):

smeinst_interimeval_statsbeneficiariesbycountry

Počet firiem, ktoré získali financovanie z SME Instrument na milón obyvateľov krajiny (zdroj: Technopolis):

smeinst_interimeval_statsbeneficiariesbycountry-permillion

Výsledky dotazníka, skúmajúceho atraktivitu vybraných aspektov SME Instrument (zdroj: Technopolis):

smeinst_interimeval_survey-attractiveness

Viac informácií k strednodobému hodnoteniu H2020 nájdete tu: https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=h2020evaluation

Časti štúdie na stiahnutie: