Umelá inteligencia

Ďalšou s progresívnych oblastí súčasnosti je umelá inteligencia, ktorá preniká do mnohých sfér – od priemyslu, cez dopravu až po zdravotníctvo. OECD ju zaraďuje medzi 10 najvýznamnejších technologických trendov budúcnosti. V tejto oblasti pôsobí tiež množstvo startupov, ktoré výrazne posúvajú možnosti aplikácií umelej inteligencie. Objem trhu umelej inteligencie sa odhaduje na 16 mld. USD v roku 2022.

Umelá inteligencia (artificial intelligence – AI) je simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom. Je to vedná disciplína, ktorá za pomoci počítačov, alebo systémov rieši určité úlohy využívaním takého postupu, ktorý keby to robil človek, považovali by sme tento prejav za prejav inteligencie (Wikipedia).

Prístupy AI sa v súčasnosti využívajú aj nasledujúcich oblastiach:

 • neurónové siete, napr. na rozpoznávanie obrazu a zvuku, predpovedanie burzových indexov alebo filtrovanie spamov;
 • genetické programovanie, teda využívanie evolučných algoritmov, ktoré zlepšujú „populáciu“ počítačových programov, napr. na riešenie niektorých veľmi komplikovaných, nelineárnych alebo kombinatorických úloh, napríklad v oblasti data miningu alebo predpovedanie počasia;
 • expertné systémy, ktoré má za úlohu poskytovať expertné rady, rozhodnutia alebo odporučiť riešenie v konkrétnej situácii na základe bázy znalostí systému;
 • prehľadávanie stavového priestoru (state space search), kde princíp spočíva vo vhodnom prechádzaní stavov riešenej domény za účelom nájdenia požadovaného stavu;
 • dobývanie znalostí (data mining) je analytická metodológia získavania netriviálne skrytých a potenciálne užitočných informácií z dát, napr. v komerčnej sfére (napríklad v marketingu pri rozhodovaní, ktoré klientov osloviť listom s ponukou produktu), vo vedeckom výskume (napríklad pri analýze genetickej informácie) aj v iných oblastiach (napríklad pri monitorovaní aktivít na internete s cieľom odhaliť činnosť potenciálnych škodcov a teroristov);
 • strojové učenie (machine learning), napr. v biomedicínskej informatike (tzv. systém na podporu rozhodovania), rozlíšenie nelegálneho použitia kreditných kariet, rozpoznávanie reči a písaného textu, či mnohé ďalšie.

Najprogresívnejšie aplikačné oblasti AI sú najmä:

 • základné AI funkcionality (core AI),
 • analýza a generovanie textu,
 • konverzné AI / internetové boty (softvérové roboty),
 • vízia – rozpoznávanie obrazu,
 • automobily a autonómne riadenie,
 • IoT (Internet of Things), IIoT (Industrial Internet of Things)
 • robotika,
 • business intelligence a analytika,
 • obchod,
 • fintech a poistenie,
 • kyberbezpečnosť,
 • reklama, predaj a CRM,
 • zdravotníctvo a medicína.

Pozrite si stovku progresívnych startupov z oblasti AI, ako ich spracovali v CB Insight (zoznam a popis nájdete v článku: “A ranking of the 100 most promising private artificial intelligence companies globally”):

AI100_CB