Poradenstvo JASPERS podporilo investície v sume 84 miliárd eur, z čoho 5,7 miliárd eur smerovalo na Slovensko

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) dokončil v roku 2016 v cieľových krajinách 127 zadaní, ktoré naďalej predstavujú kľúčovú časť poradenských služieb Európskej investičnej banky (EIB).

Projekty podporované poradenstvom JASPERS od roku 2006 a schválené Európskou komisiou na financovanie mobilizovali celkové investície presahujúce 84 mld. eur, z čoho bolo v roku 2016 schválených 61 projektov v sume približne 12 mld. eur. Ďalšie projekty v hodnote miliárd eur sú v štádiu prípravy.

Na Slovensku JASPERS ukončil 72 zadaní a 34 je štádiu rozpracovania. Všetky zadania sú určené na podporu projektov, ktoré sú pre krajinu kľúčové, najmä v sektore dopravy. Európska komisia schválila 39 z týchto projektov, ktoré mobilizovali investície vo výške 5,7 mld. eur, z čoho 3,1 mld. eur predstavujú granty EÚ.

JASPERS sa zameriava na:

  • pomoc členským štátom EÚ a krajinám, ktorým je poskytovaná predvstupová pomoc IPA, pri príprave vysoko kvalitných projektov počas programového obdobia 2014 – 2020 a finalizácii vývoja posledných projektov financovaných z programového obdobia 2007 – 2013;
  • vypracovanie nezávislého preskúmania kvality veľkých projektov pre členské štáty pred ich predložením Európskej komisii na financovanie grantmi;
  • poskytovanie posúdenia Európskej komisii na projekty predložené priamo členskými štátmi, ktoré sú dôležitou súčasťou procesu vnútorného schvaľovania;
  • vykonávanie aktivít na budovanie kapacity, zameraných na zvýšenie technickej a administratívnej výkonnosti v prijímajúcich krajinách.

Prevzaté z portálu PartnerskaDohoda.gov.sk.