Čo je Európsky cloud pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud)?

Európska komisia (EK) už pred vyše rokom predstavila svoj plán pre služby založené na cloude a prvotriednu dátovú infraštruktúru s cieľom zabezpečiť, aby veda, podniky a verejné služby využívali výhody revolúcie veľkých dát (big data). Do roku 2020 chce pripraviť a zaviesť rozsiahlu európsku vysokovýkonnú výpočtovú, pamäťovú dátovú a sieťovú infraštruktúru.

Európa je najväčším producentom vedeckých dát vo svete, ale nedostatočná a rozdrobená infraštruktúra spôsobuje, že veľké dáta nie sú naplno využívané. Posilnením a prepojením existujúcich výskumných infraštruktúr, Komisia plánuje vytvoriť nový európsky cloud pre otvorenú vedu, ktorý ponúkne 1,7 miliónu európskych výskumných pracovníkov a 70 miliónom vedeckých a technologických odborníkov virtuálne prostredie na uchovávanie, zdieľanie a opätovné využívanie ich dát naprieč disciplínami a krajinami. Európska dátová infraštruktúra to podporí zavedením širokopásmových sietí, veľkokapacitných skladovacích zariadení a výkonných superpočítačov, čo umožní prístup k veľkým súborom dát uložených v cloude a ich efektívne spracovanie. Táto infraštruktúra na svetovej úrovni zabezpečí, že sa Európa bude podieľať na celosvetovom úsilí o vysokovýkonnú výpočtovú techniku v súlade so svojím hospodárskym a znalostným potenciálom.

Európska iniciatíva cloud computingu umožní výskumným pracovníkom a inovátorom prístup a opätovné využívanie dát a zníži náklady na uchovávanie údajov a vysokovýkonné analýzy. Sprístupnenie výskumných údajov môže pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť Európy prostredníctvom prínosu pre začínajúce podniky, MSP a inováciu založenú na údajoch vrátane oblasti medicíny a verejného zdravia. Môže to dokonca podnietiť nové odvetvia, čo dokazuje projekt ľudského genómu.

Komisia bude postupne zavádzať Európsku iniciatívu cloud computingu prostredníctvom série opatrení vrátane:

  • od roku 2016: vytvorenia európskeho cloudu pre otvorenú vedu pre európskych výskumných pracovníkov a ich vedeckých spolupracovníkov z celého sveta prostredníctvom integrácie a upevnenia platforiem elektronickej infraštruktúry, zjednotenia existujúcich vedeckých cloudov a výskumných infraštruktúr a podpory rozvoja služieb cloud computingu,
  • 2017: štandardného otvorenia všetkých vedeckých dát získaných z budúcich projektov v rámci 77-miliardového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020, aby sa zabezpečilo, že vedecká obec môže opätovne využívať obrovské množstvo dát, ktoré generuje,
  • 2018: spustenia hlavnej iniciatívy na urýchlenie počiatočného rozvoja kvantovej technológie, ktorá je základom budúcej generácie superpočítačov,
  • do roku 2020: vývoja a zavedenia rozsiahlej európskej vysokovýkonnej výpočtovej, pamäťovej dátovej a sieťovej infraštruktúry, pričom jej súčasťou budú aj dva prototypy superpočítačov budúcej generácie, z ktorých jeden je jedným z troch najlepších na svete, zriadenia európskeho centra veľkých údajov a modernizácie chrbticovej siete pre výskum a inováciu (GEANT).

REC-16-003-cloud communication

Ďalšie informácie: