Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj

Dňa 27.6.2017 sa konala konferencia o novom, 9. rámcovom programe EÚ pod názvom “New world order: Science, technology & trade – Shaping the next Framework Programme”. Priniesla množstvo zaujímavých informácií. Nižšie nájdete zopár mojich postrehov a tiež záznam z konferencie.

fp9conference_katainen

Niekoľko postrehov z konferencie

Z výhľadom na obdobie 2021-2028, ktoré pokryje 9. rámcový program pre výskum a inovácie (FP9), na konferencii zazneli nasledovné prehlásenia, plány a očakávania:

 • Nový rámcový program bude väčší ako súčasný program Horizont 2020;
 • Optimistické očakávanie niektorých aktérov hovoria o rozpočte 110-120 miliárd eur;
 • Zvýši sa podiel finančných nástrojov na úkor grantov;
 • Bude pokračovať podpora overených a úspešných PPP (public-private partnerships) a platforiem (viac o platformách);
 • V súčasnosti prebieha strednodobé hodnotenie PPP a šéf DG Research, Robert Jan Smits, je ich veľkým favoritom, keďže sa darí alokovať významný balík súkromných financií na výskum a inovácie v relevantných témach;
 • Je možné presunutie niektorých položiek zo súčasných štrukturálnych fondov (EŠIF) do FP9;
 • Európska komisia (EK) chce riešiť ďalšiu integráciu výskumných programov, ktoré sú koordinované rôznymi DG;
 • EK plánuje zaviesť “missions with stakeholders” – ako obdobu inducement prizes v programe H2020. Pôjde o projekty s trvaním 3-4 roky v úzko vymedzených oblastiach. Niekoľko misií sa plánuje v každej spoločenskej výzve (societal challenges);
 • Na základe sťažností na veľké množstvo typov projektov (funding instruments), predpokladá EK zjednodušenie;
 • S výnimkou pokračovania programu “Widening” nebudú žiadne ďalšie preferencie pre Nové členské krajiny (EU-13). Pri hodnotení nebudú hrať úlohu žiadne geografické kritériá, len výnimočnosť a dopad projektov;
 • Bude pokračovať debata o intenzite financovania firiem (najmä veľkých) z verejných prostriedkov a možné úpravy do podoby revolvingových finančných nástrojov (payback system) v prípade následného komerčného úspechu podporeného produktu.

Niektoré zmeny sa očakávajú už v súčasnom programe Horizont 2020 – v rámci nových pracovných programov na roky 2018-2020:

 • V pilieroch Vedúceho postavenie priemyslu (LEIT) a Spoločenských výziev (SC) sa bude pokračovať vo financovaní na základe programu schváleného Európskym parlamentom, avšak posilnia sa špecifické témy (digitizing, low carbon economy, circular economy, security, greening) a väčší dôraz bude kladený na tzv. “focused areas”.
 • Posilnia sa aktivity na podporu spolupráce s tretími krajinami, ktoré sú v súčasnosti poddimenzované, najmä vo forme “flagships projects”.
 • Začnú sa prípravné aktivity Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council – EIC), rozpočet ktorej by mal dosiahnuť až 2,6 mld. eur. (Niektoré ďalšie informácie o EIC nájdete aj mojich ďalších článkoch tu, tu a tu.)
 • V rámci EIC by sa chcela EK zamerať na inovácie, ktoré majú ambíciu na výrazne trhové upolatnenie (radical market distruptive innovations), nakoľko Európe chýbajú vysoko rastové firmy (ako napr. Google, Amazon, Uber). Bude pokračovať podpora rastovým inovačným firmám, tzv. scaleups. (Viac informácií o Podpore startupom a scaleupom.)
 • Vysokou prioritou nasledujúcich rokov je efektívne fungovanie EU Open Science Cloud (EOSC). (Viac o EOSC nájdete tu.)
 • Pri hodnotení bude kladený väčší dôraz na kritériá dopadu projektov (impact).

 

Záznam z konferencie:

Konferencia sa konala v utorok 27.6.2017, 9:00 – 17:15. Program konferencie.

Dopoľudňajšia časť:

Druhá časť:

Tretia časť:

Konferencia bola organizovaná Science|Business.