Zorientujte sa v platformách okolo programu Horizont 2020

Za ostatných 15 rokov vzniklo okolo rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie približne 70 rôznych platforiem, ktoré združujú hráčov v rôznych oblastiach. Fungujú ako partnerstvá verejného a súkromného sektora a možno ich poznáte aj pod skratkami ETP, JTI, JU, EIT, KIC či ETIP. Najnovší dokument Európskeho parlamentu vnáša aspoň trošku organizácie do tohto systému.

Dňa 17.5.2017 publikoval Think Tank Európskeho parlamentu dokument, v ktorom poskytuje súhrnnú informáciu o dôvodoch vzniku verejno-súkromného partnerstva (public-private partnerships, PPP) v r. 2003 v kontexte budovaní Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Prvé z nich mali formu Európskych technologických platforiem (ETP), tie pokročilejšie potom Spoločných technologických iniciatív (JTI). Ďalší pokrok bol zaznamenaný vznikom Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a zakladaním zmluvných PPP.

Celkový počet partnerstiev je v súčasnosti približne 70. Toto so sebou prinieslo novú formu fragmentácie v oblasti VVI, lebo rôzne formy PPP sa často venujú zhodnej problematike. EP odporúča, aby všetky tieto aspekty, vrátane rozpočtu určeného na financovanie PPP, zobrali do úvahy pri príprave 9. rámcového programu pre výskum a inovácie.

Dokument s ďalšími informáciami je k dispozícii tu.

Súbežne boli zverejnené krátke súhrny o nasledujúcich PPP:

Prevzaté z portálu H2020.cz.