Plány EÚ na podporu priemyslu

V rámci prezentácie Stavu únie v roku 2017 predstavila Európska komisia Stratégiu pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu. Pozrite sa na opatrenia, ktoré sa spustia v najbližšej dobe.

stateeu2017

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:

  • Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu.K týmto opatreniam patrí vytvorenie Európskeho výskumného a odborného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré má slúžiť na podporu rozvoja technológií a priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj celoúnijný režim osvedčovania výrobkov a služieb, ktorý sa uznáva vo všetkých členských štátoch (prijatý 13. septembra 2017).
  • Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov, čo pomôže zmodernizovať priemysel a vytvoriť skutočne spoločný európsky dátový priestor (prijaté 13. septembra 2017).
  • Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu (jeseň 2017).
  • Súbor iniciatív na modernizáciu rámca pre práva duševného vlastníctva vrátane správy o fungovaní smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a oznámenia o vyváženom, jasnom a predvídateľnom európskom rámci na udeľovanie licencií pre patenty nevyhnutné pre normy (jeseň 2017).
  • Iniciatíva na zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ vrátane dobrovoľného mechanizmu na poskytovanie objasnení a usmernení orgánom, ktoré plánujú veľké infraštruktúrne projekty (jeseň 2017).
  • Rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, ako sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov, výroba a námorná doprava (jeseň 2017).
  • Stratégia pre udržateľné financovanie zameraná na lepšie nasmerovanie tokov súkromného kapitálu do udržateľnejších investícií (začiatok roka 2018).
  • Iniciatívy pre vyváženú a progresívnu obchodnú politiku a európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť alebo verejný poriadok (prijaté 13. septembra 2017).
  • Aktualizovaný zoznam kritických surovín, pričom Komisia sa bude aj naďalej usilovať pomôcť pri zaisťovaní bezpečných, udržateľných a cenovo dostupných dodávok surovín pre výrobný priemysel EÚ (prijatý 13. septembra 2017).
  • Nové návrhy týkajúce sa ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility vrátane sprísnených noriem pre emisie CO2 v prípade osobných vozidiel a dodávok, akčný plán infraštruktúry pre alternatívne palivá na podporu zavedenia infraštruktúry nabíjacích staníc a opatrenia na podporu autonómnej jazdy (jeseň 2017).

Ďalšie informácie: