Harmonogram výziev OP Výskum a inovácie na rok 2017 a 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OP Výskum a inovácie na rok 2018.

opvai_harmonogram_2017-2018

K dispozícii je tiež aktualizovaná verzia pre rok 2017.

  • Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 1 (stiahnite si dokument v PDF)
  • Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 6 (stiahnite si dokument v PDF)
    • Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam  (stiahnite si dokument v PDF)
    • Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR k identifikovaným synergickým účinkom a komplementaritám (stiahnite si dokument v PDF)

Prevzaté/Viac informácií: OP VaI